Elektronikkdebatt i Parlamentet

Utspørring av miljøkommisær Stavros Dimas og diskusjon av revidert regelverk for elektriske og elektroniske produkter, både regelverket for avfallshåndtering (WEEE-direktivet) og for begrensing av farlige stoffer (RoHS-direktivet)stod på agendaen under møte i Europaparlamentets miljøkomité (ENVI), 4.november. Miljøråd Henrik H. Eriksen oppsummerer.

  • Miljøkommissær Dimas presiserte at EU er den fremste beskytter av innholdet i Kyoto-avtalen og vil ønske å videreføre alle elementene i en ny avtale
  • Parlamentet kan gå inn for at flere stoffer forbys under RoHS-direktivet for elektriske og elektroniske produkter 
  • Parlamentet kan være positiv til WEEE-harmonisering 

Utspørring av Stavros Dimas 
Dimas redegjorde for forhandlingssituasjonen og tok farvel med miljøkomiteen, selv om det ikke er utelukket at han fortsetter ut over 1. desember når Lisboa-traktaten etter alt å dømme trer i kraft. Han pekte på tre hovedutfordringer:  

    1) alle I-land må påta seg bindende forpliktelser.  Han mente at her svikter USA, Canada og Russland i dag. 

    2) utviklingsland og land med økonomier i overgangsfase må påta seg å stabilisere og helst redusere sine utslipp. Her mangler det betydelige bidrag i dag.  

    3) sikre finansiering av tiltak i utviklingsland. Her er det også mye som gjenstår. EU har kommet lengst gjennom tallfesting av totale behov og prinsipper for EUs bidrag, jf. rådskonklusjoner 30.10 (se egen rapport  fra toppmøtet).

Dimas er likevel optimist og sier at Kommisjonen ikke har gitt opp håpet om å få en forpliktende avtale på plass.  Det ble stilt spørsmål fra 27 MEPer til ham om klimaforhandlingene og han fikk bare tid til å svare på enkelte aspekter.
I svarene understreket Dimas at det er to finansieringsfaser;  2010 - 2012 og post 2013 (etter utløpet av Kyoto).

Han pekte på at Europaparlamentet blir sentrale i budsjettmidler fra EU og pekte på beløpsangivelser i Rådskonklusjonene fra 30.10. 
Mange parlamentarikere var opptatt av konkurransesituasjonen og Dimas fremhevet at dette er en mulighet for europeisk næringsliv til å være først i en global omstilling og at det gir håp om grønn vekst.
 
Dimas presiserte videre at EU er den fremste beskytter av innholdet i Kyoto og vil ønske å videreføre alle elementene i en ny avtale. Dimas var helt tydelig på at Kommisjonen fremdeles jobber for en juridisk bindende avtale.
Det at enkelte land som Danmark sier at en politisk avtale er alt som er oppnåelig, mente han at  man ikke burde legge  avgjørende vekt på.   Han pekte samtidig på at Kyoto-avtalen som format er uspiselig for USA og at man derfor må finne en ny ramme for det substansielle innholdet.

Elektriske og elektroniske produkter - debatt om avfall og farlige stoffer
Miljøkomiteens rapportør for direktivet om avfallsbehandling av elektriske og elektroniske produkter WEEE), Karl-Heinz Florenz fra EPP (konservative), støttet Kommisjonens forslag til harmonisering av registreringsprosessen og stilte seg spørrende til landenes motstand mot dette i Rådet. Han stilte likevel spørsmål til Kommisjonen om det foreslåtte 65%-målet for innsamling og mente at dette burde kunne gjelde før 2016.

Rapportør for direktivet om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, (RoHS), Jill Evans (De grønne), sa at hun ville legge frem forslag om et åpent virkeområde. Hun sa samtidig at hun vil foreslå nye forbud under RoHS-direktivet som omfatter de fire stoffene Kommisjonen har identifisert for ytterligere vurdering, samt alle halogenerte flammehemmere og PVC. Hun pekte videre på at RoHS-direktivet bør opprettholdes som eget direktiv og at Parlamentet må være involvert i beslutningsmekanismene for forbud mot nye stoffer gjennom medbestemmelse. Evans fikk generelt støtte fra de andre som tok ordet, bortsett fra britisk konservativ skyggerapportør som savnet vitenskaplig begrunnelse for ytterligere forbud.

Vedtak for disse direktivene skal gjøres i april 2010 i miljøkomiteen, med plenumsbehandling i mai. Rådet forventes å gjøre vedtak i juni 2010.

Kommentar
Dimas' presiserer at de søker å fremme Kyoto-elementer i et nytt instrument, og han var svært opptatt av at EUs åpenhet om å vurdere et felles instrument ikke skal tolkes som at EU går bort fra dette. På grunn av USAs kjente motstand mot Kyoto-formatet, er de likevel åpne for å diskutere dette i rammen av et nytt instrument.

Signalene fra rapportør Evans er i tråd med norsk holdning på RoHS-direktivet, selv om de kanskje vil foreslå et mer vidtrekkende forbud. I debatten brukte Evans formuleringer som var svært like de som statssekretær Heidi Sørensen formidlet i møte med De Grønne i Parlamentet forrige uke. I Rådet er det svært få land som støtter ytterligere forbud. Det synes derfor som om det vil kunne bli en polarisert debatt mellom Parlamentet og Rådet på dette spørsmålet.

Når det gjelder avfallshåndtering kan de synes som om Parlamentet vil kunne støtte Kommisjonens forslag om harmonisert registrering. Dette er et spørsmål som Norge har formidlet skepsis til, en skepsis som synes å være delt i Rådets diskusjoner.

 

Klikk her for å lese mer om EU og Norges behandling av elektronisk og elektrisk avfall.

 

 

 

 

 

 

 

iksen_134_pxl.jpg" width="160" style="float:left;" alt="" />Kommentar
Dimas' presiserer at de søker å fremme Kyoto-elementer i et nytt instrument, og han var svært opptatt av at EUs åpenhet om å vurdere et felles instrument ikke skal tolkes som at EU går bort fra dette. På grunn av USAs kjente motstand mot Kyoto-formatet, er de likevel åpne for å diskutere dette i rammen av et nytt instrument.

Signalene fra rapportør Evans er i tråd med norsk holdning på RoHS-direktivet, selv om de kanskje vil foreslå et mer vidtrekkende forbud. I debatten brukte Evans formuleringer som var svært like de som statssekretær Heidi Sørensen formidlet i møte med De Grønne i Parlamentet forrige uke. I Rådet er det svært få land som støtter ytterligere forbud. Det synes derfor som om det vil kunne bli en polarisert debatt mellom Parlamentet og Rådet på dette spørsmålet.

Når det gjelder avfallshåndtering kan de synes som om Parlamentet vil kunne støtte Kommisjonens forslag om harmonisert registrering. Dette er et spørsmål som Norge har formidlet skepsis til, en skepsis som synes å være delt i Rådets diskusjoner.

 

Klikk her for å lese mer om EU og Norges behandling av elektronisk og elektrisk avfall.

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen