En kjærlighetserklæring til ideelle og frivillige

Tale på ledersamling - Virke ideell og frivillighet

Kjære alle sammen!

Det er en stor glede å være sammen med dere.

Dere har alltid vært viktige. Nå er dere viktigere enn noen sinne.

Vi er helt avhengig av dere for å møte utfordringene i det nye tiåret vi nettopp har tatt fatt på.

For vi har mange utfordringer som vi må møte.

Men vi har heldigvis mange frivillige og ideelle krefter.

Krefter som vi opplever på ulike måter i ulike faser av livet.

Dere lærer seksåringene på fotballaget hvilken vei de skal sparke ballen og hva det betyr å være et lag.

Dere svarer midt på natta når noen som ikke vet hvem de skal ringe taster nummeret til en hjelpetelefon.

Dere tilbyr behandling og pleie til dem som vil velge noe annet og noe annerledes enn det nærmeste sykehuset og det nærmeste sykehjemmet.

Dere holder hånda til ham som er alene og trenger noen å snakke med når livet går mot slutten.

 

Dere er der fra begynnelsen til slutten i livene våre.

I gode og onde dager.

Det høres nesten ut som et ekteskap.

På en måte ligner det litt, også.

Noen ganger kan ektefeller ta hverandre litt for gitt.

Når hverdagene er av det travle slaget – er det fort gjort å glemme å sette pris på hverandre.

Jeg ser det jo i øyekroken.

At noen av dere smiler litt avventende når jeg sier at dere er viktige.

Vis det, da vel, tenker dere.

Det er nettopp det jeg skal gjøre her i dag!

*****

Regjeringen vil styrke forholdet til frivillige og ideelle.

Det betyr ikke at det er dårlig!

Etter mitt syn har forholdet mellom dere og oss vært både godt og sterkt helt siden vi kom i regjering i 2013.

Vi skred til verket med en plattform der vi hadde skrevet dette:

"Regjeringen vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helsetjenester med høy kvalitet, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet."

De gode kreftene – det er dere!

Vi har formalisert forholdet vårt også.

I 2015 inngikk vi samarbeidsavtalen om helse- og sosialtjenester for å videreføre og styrke samarbeidet mellom regjeringen og ideell sektor.

Like før jul fornyet vi avtalen.

Så vi har ikke hatt noe uforpliktende forhold, for å si det sånn.

*****

Det var de smittsomme og dødelige sykdommene som utgjorde de største helseutfordringene da de frivillige og ideelle organisasjonene ble til.

Organisasjonene gjorde en fantastisk innsats ved å pleie syke, utdanne sykepleiere og spre kunnskap om smitte.

I dag er de store utfordringene sykdommer som ikke smitter.

Det er sykdommer vi kan leve lenge med – men som gjør det tyngre å leve.  

I dag trenger vi også frivillige og ideelles innsats.

Både når vi skal behandle, mestre og forebygge disse sykdommene.

Mange av disse sykdommene kan forebygges.

Da sikter jeg ikke bare til hjerte- og karsykdommer og diabetes 2.

Jeg sikter også til psykiske lidelser og til ruslidelser.

Den siste tiden har vi snakket mye om hvordan vi skal forhindre og forebygge selvmord.

Vi har snakket om hvor viktig det er med rask hjelp til mennesker som opplever livet så mørkt at det virker som en løsning å forlate det.

Men arbeidet med å forebygge selvmord starter ikke på kontoret til fastlegen, psykologen eller psykiateren.

Det starter hjemme. Det starter i lokalsamfunnet.

Det starter i fellesskapet vi alle er en del av.

For fellesskap forebygger utenforskap.

Det forebygger fysisk og psykisk sykdom.  

I folkehelsemeldingen som jeg la fram for fem år siden ble fysisk og psykisk helse sidestilt.

Ensomhet var et viktig tema.

Jeg valgte å kalle ensomhet for et folkehelseproblem.

De fleste av oss er ensomme av og til.

Det er en naturlig del av livet.

En vond følelse som kommer og går.

Det er ikke denne ensomheten som er et folkehelseproblem.

Folkehelseproblemet er ensomheten som ikke forsvinner.

Det er den vonde følelsen som varer og vokser seg større.

Det er den som kan gjøre oss syke – både fysisk og psykisk.

Det er den som kan føre til selvmordstanker.

Så alvorlig er det.

Jeg tror stadig flere erkjenner dette.

Hvor viktige vi mennesker er for hverandre.

Derfor er lokalsamfunn med møteplasser der mennesker møter mennesker så veldig viktig.

Livsviktig, faktisk.

Her gjør dere frivillige og ideelle en innsats av enormt stor verdi!

Folkehelsemeldingen som vi la fram i fjor inneholdt en egen ensomhetsstrategi som handler om å bekjempe og forebygge ensomhet.

Her peker vi på frivillige og ideelles innsats som helt avgjørende.

I årets budsjett har vi satt av 18,3 millioner kroner til en tilskuddsordning der frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører kan søke om midler til å iverksette tiltak for å forebygge og redusere ensomhet blant unge og eldre.

Vi må bli enda flinkere til å forebygge sykdom og ensomhet der folk bor.

Det greier vi ikke uten dere!

*****

Vi blir flere eldre og vi blir flere som lever med kroniske sykdommer.

Vi trenger ikke bare helsehjelp.

Vi trenger også hjelp til å hjelpe oss selv.

Vi trenger hjelp til å mestre sykdommer i hverdagen.

Her gjør også frivillige og ideelle en stor og viktig jobb.

Lang erfaring med likemannsarbeid gir dere en helt spesiell innsikt og en helt spesiell kompetanse.

Dere ser ikke bare problemene.

Dere ser også løsningene!

Derfor er dere gode på å bygge opp tjenester som gjør det lettere å leve med sykdom.

Jeg mener at erfaringene deres med likemannsarbeid faktisk er et konkurransefortrinn. Det kommer jeg tilbake til om litt.

Dere i pasient- og brukerorganisasjonene samarbeider ofte med sykehus og kommuner om mestring og læring for pasienter, brukere og pårørende.

Slike tjenester kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer.

Vi må bli enda flinkere til å hjelpe folk til å hjelpe seg selv.

Det greier vi ikke uten dere!

*****

Kjære alle sammen.

Det er ikke bare vi i regjeringen som er glad for at dere finnes.

Det er mange pasienter også!

Vi er ulike mennesker med ulike behov – også når vi er syke.

Derfor er det så viktig at vi har mulighet til å velge behandlingen og behandlingsstedet som best dekker behovene våre.

Dere er med på å skape et mangfold som gjør dette mulig!

I regjeringsplattformen sier vi at vi vil styrke ideelles rolle som leverandør av helse- og omsorgstjenester.

Dette er også et ønske fra flertallet på Stortinget.

I dag utgjør ideelle fem prosent av helse- og omsorgssektoren.

I årets statsbudsjett satte vi oss som mål å doble denne andelen.

Vi har tatt flere grep for å få det til.

På foretaksmøtet tidligere denne måneden ba jeg de regionale helseforetakene følge opp målet om ideell vekst og utvikle strategiene sine med dette for øye.

Jeg ba dem vurdere å stille kvalitetskrav som tar mer hensyn til de ideelle leverandørenes særegenheter – som likemannsarbeid og bruk av frivillige.

I 2019 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å inkludere ideelle i plan- og utviklingsarbeidet sitt.

De skal ikke bygge opp tilbud som konkurrerer med eksisterende tilbud hos ideelle.

*****

Jeg vil tro noen av dere er opptatt av forslaget om å reservere anskaffelser for ideelle.

Det er næringsministeren som har hatt saken på høring og som håndterer anskaffelsesreglene.

Saken er fremdeles under behandling – men jeg vet at det nærmer seg!

Det skjer ting på andre områder også.

Digitaliseringsdirektoratet jobber nå med en ny veileder om anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Den vil vise hvordan åpne konkurranser kan innrettes med tanke på å få flere ideelle til å delta.

Ideelles erfaring med likemannsarbeid kan for eksempel løftes opp som et fortrinn i konkurranse om nye kontrakter.

*****

Vi innførte – som dere vet – fritt behandlingsvalg i 2015.

Det innebærer at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan velge behandling hos godkjente private leverandører.

Flere av de godkjente leverandørene innen somatikk, psykisk helsevern, TSB og rehabiliteringstjenester, er ideelle virksomheter.

To rehabiliteringstjenester ble inkludert i godkjenningsordningen i 2019. Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å vurdere innfasing av flere rehabiliteringstjenester.

Det åpner for at flere ideelle aktører kan søke godkjenning som leverandør i fritt behandlingsvalg.

*****

Så – kjære venner – vet jeg at dere er opptatt av pensjon!

Vi har innført en tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader som gir mer forutsigbarhet for private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

Dette vil legge til rette for likere konkurransevilkår og styrke de ideelle virksomhetenes evne til å nå opp i fremtidige konkurranser om å levere tjenester til det offentlige.

Helsedirektoratet melder at det for 2019 har kommet inn 48 søknader.

Det forventes enda flere i år.

Dere må ha litt tålmodighet i oppstarten.

Det er mye som skal dokumenteres og saksbehandles i det første søknadsåret. Deretter blir det heldigvis mye enklere!

Stortinget har bedt regjeringen utrede økonomiske konsekvenser av å dekke ideelles historiske pensjonskostnader for kommunal og fylkeskommunal sektor med sikte på at de dekkes av kommunene og fylkeskommunene. Dette utredningsarbeidet starter vi med i år.

 

Vi vil legge til rette for mer mangfold i helse- og omsorgssektoren.

Da må vi legge til rette for frivillige og ideelle!

*****

Frivillige og ideelle er ikke bare viktige i første del av livet.

Dere dekker også menneskers behov i aller siste del av livet.

Noen steder bidrar frivillige og ideelle innen lindrende behandling og omsorg.

Vi ønsker å styrke disse tjenestene.

I årets budsjett har vi satt av 30 millioner til etablering og drift av lindrende enheter.

Det er bare frivillige og ideelle aktører som kan søke om disse midlene.

Tilbud til barn skal prioriteres.

Vi arbeider med en stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg.

Et viktig mål er at alvorlige syke skal slippe å være ensomme og at flere skal kunne avslutte livet i eget hjem. 

Det greier vi ikke uten dere!

*****

Kjære alle sammen.

Jeg håper dere tolker denne talen som en kjærlighetserklæring til frivillige og ideelle.

Det er nemlig slik den er ment.

Vi ønsker ikke bare å satse på forholdet.

Vi ønsker å videreutvikle det og gjøre det litt mer forpliktende.

Jeg er helt sikker på at vi skal få til mye sammen!

Fra begynnelsen til slutten.

I gode og onde dager.

Jeg gleder meg til å ta fatt på det nye tiåret sammen med dere!