Historisk arkiv

En maritim næring i verdensklasse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statsråd Monica Mælands innlegg ved Civitas frokostmøte om norsk maritim næring, 23. oktober 2013

*Sjekkes mot framføring*

Kjære alle sammen,

Mange kommentatorer har gjort et poeng av at mange av regjeringsmedlemmene har røtter på Vestlandet og nær kysten.

Flere av oss i regjeringen kjenner mulighetene og utfordringene langs kysten godt, og det er ikke akkurat en ulempe.

Nå i begynnelsen vil vi bruke litt tid på å sette oss godt inn i alle fagområdene.

Da er det kjærkomment med anledninger som denne – hvor jeg kan få presentere meg og hvor jeg kan få innspill på et viktig politikkområde.
Så takk for invitasjonen!

Som bergenser oppvokst i Arendal – og med hele mitt voksne liv i vestlandshovedstaden – gleder jeg meg til å arbeide med sikre gode og konkurransedyktige rammevilkår for norsk maritim sektor.

***

Flere av dere har sikkert lest Dagens Næringsliv de siste dagene.
Og i dag spør dere om de maritime næringene vil merke at landet har skiftet regjering.

La meg bare slå det fast med én gang:
Mitt svar på det spørsmålet er ”Ja!”.
Det vil merkes i næringslivet at landet har fått en ny regjering.

Jeg tror dere raskt vil finne ut at vi har mye god politikk for norsk næringsliv generelt – og for norsk, maritim sektor spesielt.

La meg begynne med den generelle næringspolitikken:

Den politiske plattformen vår – Sundvollen-erklæringen – er full av offensiv næringspolitikk.

Blant de åtte store satsningsområdene i plattformen har vi konkurransekraft, forenkling og kunnskap.

• Det viktigste vi politikere gjør er å sørge for en forutsigbar og ansvarlig økonomisk politikk. Næringslivet er avhengig av stabile og forutsigbare rammevilkår.

• Videre vil vi føre en politikk som gir næringslivet økt konkurransekraft og mulighet til å skape større verdier.

• Vi vil føre en politikk som skal gjøre hverdagen enklere – både for enkeltmenneskene og for bedriftene. Vi vil at gründere, bedriftseiere og ansatte skal få bruke mer tid på å skape verdier.

o Vi vil blant annet trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget og senke skattesatsen.
Slik gjør vi hverdagen enklere for bedriftene.
Slik styrker vi det private eierskapet.
Og slik trygger vi norske arbeidsplasser for fremtiden.

• Og som en helt sentral del av plattformen:
Vi vil satse tungt på kunnskap.
Verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats utgjør 81 prosent av nasjonalformuen vår. Og gjennom en skikkelig satsing på kunnskap og kompetanse legger vi et solid fundament for fremtidig verdiskaping.

• Vi vil også prioritere det internasjonale perspektivet minst like høyt som våre forgjengere.
o I tillegg til arbeidet med handelsavtaler vil vi forsøke å få på plass bilaterale investeringsavtaler. Dette har næringslivet etterspurt.

o Vi vil også prioritere å styrke kontakten med EU-systemet gjennom en egen statsråd som koordinerer Europa-politikken.

***

Havet utenfor kysten vår har vært, er og vil fortsatt være den viktigste kilden til norsk verdiskaping, sysselsetting og utvikling.

Slik vil det fortsette å være i overskuelig fremtid.
Innen energinæringene, marin og maritim sektor er Norge helt i verdensklasse.
Dette skal vi bygge videre på.

Det har lenge vært bred politisk enighet om å legge til rette for en vekstkraftig norsk maritim næring.

En næring som:
• Sysselsetter 100 000 mennesker;
• skaper verdier for til sammen 145 milliarder kroner;
• er representert i nesten hver fjord og på hver holme langs kysten vår;
• og, som er en av drivkreftene for norsk forskning og teknologiutvikling i verdensklasse.

Dette skal vi bidra til å utvikle videre.
Regjeringserklæringen er ikke bare full av offensiv, generell næringspolitikk.
Den har også flere tiltak for å styrke norsk, maritim sektor.

***


Kunnskapssatsingen vår går som en rød tråd gjennom hele regjeringserklæringen – og gjelder selvfølgelig også den maritime satsingen.

I erklæringen slår vi fast at vi skal styrke den maritime utdanningen i Norge.

Og gjennom et yrkesfagløft vil vi utdanne flere gode fagfolk for norsk næringsliv. Ett virkemiddel for å få til dette vil være å øke lærlingtilskuddet.

Vi vil også legge til rette for mer forskning og innovasjon.
Det handler blant annet om å bruke mer offentlige midler for å stimulere til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet.

Videre slår vi fast at vi vil bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon.
Vi kommer til å bygge videre på Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) og starte opp Global Centres of Expertise – et klyngenivå for de aller sterkeste næringsklyngene våre.

***

Norske sjøfolk utgjør en viktig del av den maritime klyngen.
Norske folks praktiske kunnskap er en av forutsetningene for maritim virksomhet her til lands.

Derfor ønsker vi å lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk.

Vi vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre.
Blant annet nedsetter vi et utvalg som skal vurdere fartsområdebegrensingene i NIS. Samtidig vil vi se nærmere på nettolønnsordningen, for å vurdere om den kan forenkles og forbedres.

I dette arbeidet vil vi inkludere representanter fra næringen og de ansettes organisasjoner.

***

På miljøområdet er regjeringserklæringen klar:
Vi skal føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

Innenfor det maritime betyr dette:
• At vi vil bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen.

• Vi vil endre gebyrer og avgifter, slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk.

• Videre vil vi søke internasjonalt samarbeid i maritime spørsmål;
blant annet for å forbedre miljøkravene for skip.

• I tillegg vil vi utrede en vrakpantordning for norskregistrerte skip.

***

Til slutt vil jeg si at også denne regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk:

Vi vil utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Da handler det om å legge til rette for at regionen kan utnytte sine naturgitte fortrinn og styrke utdannings- og forskningsmiljøene.  De maritime næringene vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

***

Kjære alle sammen,

Jeg er overbevist om at næringen vil merke at vi har fått en ny, næringsvennlig regjering. Regjeringsplattformen legger til rette for en offensiv satsing på næringspolitikk generelt – og for maritim sektor spesielt.

I dette innlegget har jeg bare rukket å komme innom deler av innholdet i plattformen.

Selv om plattformen i det store og hele er nokså konkret – til en regjeringsplattform å være – så er det også områder hvor vi ikke har gått like detaljert til verks.


Jeg ser frem til å utvikle næringspolitikken for den norske maritime klyngen gjennom god dialog og godt samarbeid med dere;
- med næringsorganisasjoner, som Norges Rederiforbund,
med arbeidstakerorganisasjoner, med brede sammenslutninger,
som Maritimt Forum, og med enkeltbedrifter som Det Norske Veritas.

Sammen skal vi sørge for at Norge holder stand i den maritime verdensklassen.

Takk for oppmerksomheten.

_***_

Til toppen