Én mastergrad i tre europeiske land

Er du student og leter etter en spennende master- eller doktorgrad, men samtidig har lyst til å reise til flere land og møte studenter fra resten av verden? Erasmus Mundus-programmet gir en mastergrad litt utenom det vanlige.

Gjennom Erasmus Mundus har studenter mulighet til å ta en master eller doktorgrad på tre ulike universiteter i EU- og EØS-land. Programmet gir en felles- eller en dobbelgrad. Studenter som studere ved flere institusjoner i Europa får en tyngre internasjonal grad, samtidig som de møter andre studenter fra hele verden. Norge deltar i EUs Erasmus Mundus-program og norske studenter kan derfor delta i programmet.

Faglige tunge studenter
Fordi man i løpet av graden studerer hovedsakelig på engelsk og bor flere steder i Europa, har studentene mulighet til å bli gode i flere språk.

-Studenter med en slik erfaring viser at de klarer å tilegne seg kunnskap i et multikulturelt miljø samtidig som de må jobbe flerfaglig. Dette er kompetanse som er viktig når man ønsker å jobbe internasjonalt, sier Ingveig Koht Astad, utdanningsråd ved EU-delegasjonen.

Erasmus Mundus-programmet skiller seg ut fra andre utdanningsprogrammer først og fremst fordi det åpner for at studenter fra tredjeland kan delta. Som student gjennom Erasmus Mundus har man mulighet til å motta støtte eller stipend. Størrelsen på støtten vil variere om man er en student fra et tredjeland eller et EU/EØS-land.

Nivået blant studentene som deltar i disse programmene er høyt og det er stor konkurranse for å komme inn. Programmene legger opp til en språk- og kulturkomponent, slik at studentene får et innblikk i landene de studerer i, sier Frank Moe, seniorrådgiver ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). SIU er norsk kontaktpunkt for Erasmus Mundus.

Norge deltar i Erasmus Mundus
Universitetet i Bergen, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges Idrettshøyskole er de norske utdanningsinstitusjonene som deltar i ulike Erasmus Mundus-programmer. Totalt har institusjonene i Norge hatt partnere i 20 ulike land i Europa, men det er de andre nordiske landene og Tyskland, Storbritannia og Frankrike som Norge samarbeider mest med.

-Erasmus Mundus har vært og er et flaggskip innen internasjonalt samarbeid på dette nivået, sier Moe.

Han understreker at deltakelse i Erasmus Mundus gir institusjonene et godt rykte internasjonalt og at fagmiljøene er positive til til samarbeidet.

Internasjonal helse i Bergen og Europa
Universitet i Bergen er med i fire ulike Erasmus Mundus-programmer. En av fellesgradene som man kan studere er internasjonal helse som involverer syv europeiske og tre ikke-europeiske universiteter. I fagmiljøene framheves den faglige kontakten som svært positivt og viktig, i tillegg til kvaliteten på de studentene som kommer, avslutter Moe.

Inn i nytt utdanningsprogram
I november i fjor la Europakommisjonen fram forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom for perioden 2014-2020, Erasmus for All. Kommisjonens forslag samler  eksisterende utdannings- og ungdomsprogrammer som Erasmus Mundus, Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig og Aktiv Ungdom. Norge deltar i dag i alle disse programmene. Mange av programaktivitetene vil bli videreført, men Erasmus for All er samtidig noe helt nytt.

Europakommisjonen ønsker å hindre fragmentering og overlapping og sikre bedre sammenheng og skarpere fokus i EUs innsats for utdanning og ungdom i årene framover. I dag er innsatsen god, men spredt over for mange enkeltprogrammer og initiativer, sier Astad. Programforslaget legger vekt på å støtte nye partnerskap mellom utdanning, næringsliv, organisasjoner og lokale/regionale myndigheter og støtte nye samarbeidsrelasjoner på tvers av sektorer.

Kommisjonens programforslag Erasmus for All skal nå diskuteres av medlemslandene i Rådet og i Europaparlamentet. Når EU har truffet sitt vedtak om utforming av programmet og budsjettet (i løpet av 2012 – 2013), vil programvedtaket bli forelagt EØS/ EFTA -landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen – og dermed med sikte på at Norge fra 2014 deltar i dette nye og viktige programmet.  

Les mer om Erasmus Mundus  masterprogrammer her.

Les mer om Erasmus for All her.

Til toppen