Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En teknologinæring med 200 000 arbeidsplasser

Aktivitet på havet skaper aktivitet på land. I Norge har vi verdensledende oljeteknologibedrifter som gir arbeidsplasser over hele landet.

Leveranser til hele landet - Sverdrup

Bildet viser leveranser fra bedrifter i hele landet til Sverdruputbyggingen.

Prop. 80 S, som skal på høring i Energi- og miljøkomiteen 3. mai, omhandler plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Johan Castberg.

I tillegg inneholder proposisjonen en oppdatert status for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, som vi presenterer utdrag fra denne uke.

Lønnsomme utbygginger gir høy aktivitet

Utviklingen av oljeteknologibedrifter er nært knyttet til utsiktene for lønnsom aktivitet på sokkelen og er avhengig av en offensiv satsing på norsk sokkel. Oljeteknologibedriftene gir betydelig læring og kompetanse til fastlandsnæringer som ikke er tilknyttet olje og gassvirksomheten - dette gir en bredere, mer robust og kunnskapsrik næringsstruktur over hele landet.

Leveranser fra hele landet til Sverdrup utbygging.

Det er stor utbyggingsaktivitet på norsk sokkel og OED mottok ti planer for utbygging og drift i 2017. Disse ti utbyggingene er anslått å gi grunnlag for nesten 110 000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen, det vil si kompetansearbeidsplasser over hele landet. Dette er lønnsomme utbygginger som vil gi store inntekter til fellesskapet og viser at norsk sokkel er konkurransedyktig. En viktig grunn til at disse prosjektene satses på er reduksjonene i kostnadsnivået de siste årene. Så lenge næringen unngår særnorske kostnader og driver effektivt, bør ressurser på norsk sokkel være konkurransedyktige også fremover.

Leteaktivitet avgjørende for fremtidig aktivitet og verdiskaping

 

Verdiskaping fra leting 2008 - 2017

Bildet viser verdiskaping fra leting 2008 - 2017.

Fortsatt lete- og investeringsaktivitet er grunnlaget for en levedyktig leverandørindustri og kompetansearbeidsplasser over hele landet. Letevirksomheten de siste ti årene har vært svært lønnsom.

Ressurstilveksten fra nye funn har de siste årene vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye, større funn vil dette medføre redusert investeringsaktivitet på mellomlang sikt. Det er god interesse fra næringen for videre utforskning av norsk sokkel. Ressursregnskapet for 2017 indikerer at drøyt 45 prosent av de totale ressursene på norsk sokkel er produsert ved utgangen av 2017. Vi har med andre ord over halvparten igjen. En stor andel av gjenværende ressurser er uoppdagede, og to tredeler av de uoppdagede ressursene er forventet å ligge i Barentshavet.

 

Til toppen