Endelige tall for omdisponering av dyrka mark

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Omdisponeringen av dyrka mark ligger fortsatt på et relativt lavt nivå, men går noe opp det siste året, viser de endelig tallene fra kommunene (KOSTRA) for 2015.

6341 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2015, mens tallene for 2014 var 5710 dekar. Ca 600 dekar av disse er knyttet til utvidelse av kampflybasen i Ørland kommune, noe Stortinget har vedtatt etablert.

Størst press rundt de store byene
Statistikken viser at det er kommunene på Østlandet, og rundt Stavanger og Trondheim som omdisponerer mest jordbruksarealer til andre formål. Dette er områder med svært gode vilkår for å drive jordbruk. Befolkningsvekst og høy nærings- og utbyggingsaktivitet skaper et press som fører til at noen av de mest verdifulle jordressursene i landet omdisponeres til bolig, nærings og samferdselsformål.

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet.

Nydyrking
Tall for godkjent areal til nydyrking viser at det fortsatt er en vilje til å satse på jordbruksproduksjon. I 2015 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 18 139 dekar, mot 18 572 dekar året før. De høyeste tallene for godkjent nydyrkingsareal i 2015 finner vi i kommuner i Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag. Disse tre fylkene står for om lag 40 prosent av alt nydyrket areal det siste året.