Endrede regler om fengsling ved ulovlig opphold

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det skal ikke reageres med fengselsstraff overfor blant annet asylsøkere som oppholder seg ulovlig i en EU-stat etter avslag, dersom fengsling vil motvirke effektiv retur til hjemlandet. Det er resultatet av EU-domstolens tolkning av returdirektivet. Justis- og beredskapsdepartementet sender nå på høring forslag til nødvendige endringer i utlendingsforskriften.

Et hovedmål med returdirektivet som ble gjennomført i norsk rett 24. desember 2010, er å sikre at de europeiske statene gjennomfører en effektiv returpolitikk overfor tredjelandsborgere som oppholder seg ulovlig på statenes territorium. 

EU-domstolen har tolket bestemmelser i direktivet slik at dette innebærer begrensninger i statenes adgang til å ilegge fengselsstraff utelukkende for ulovlig opphold, da dette kan motvirke en effektiv returpraksis. 

Departementet har nå sendt på høring et forslag til en ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 18-14, som blant annet understreker at det ikke kan ilegges fengselsstraff utelukkende for ulovlig opphold, dersom dette ville motvirke effektiv retur. 

Tilfeller hvor noen utvises på grunn av andre straffbare forhold enn ulovlig opphold, faller utenfor direktivets anvendelsesområde.

Høring om forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold