Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av verdipapirhandellovens regler om prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner

Stortingets vedtok 17. juni 2019 lov om endringer av verdipapirhandelloven (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner). Loven ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd.

Stortinget har også samtykket til å innlemme prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen i EØS-avtalen, i vedtak 12. juni i år.

Vedtakene er basert på forslag i Prop. 96 LS (2018-2019).

Ikrafttredelse

EØS-komiteen vedtok å innlemme prospektforordningen i EØS-avtalen 29. mars 2019. Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019. Det er sentralt for markedsaktørenes tilgang til kapital at reglene om prospekt trer i kraft i Norge samtidig som i EU.

Markedsmisbruksforordningen er ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen, og bestemmelsene i endringsloven som direkte eller indirekte er knyttet til reglene i denne forordningen, kan ikke tre i kraft ennå. Finansdepartementet legger til grunn at gjennomføringsbestemmelsen for markedsmisbruksforordningen tidligst trer i kraft i norsk rett i 2020. 

Endringsloven settes på denne bakgrunn i kraft fra 21. juli 2019, med unntak av endringene i verdipapirhandelloven kapittel 3, 4, 5 12, 19 og 21.

Les mer:

Til toppen