Endring i forskrift om adopsjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag endres forskriften om adopsjon. Ny adopsjonslov med tilhørende forskrift trådte i kraft 1. juli 2018. Adopsjonsforskriften § 1 fjerde ledd stilte krav om at adopsjonssøkere måtte utredes og godkjennes for adopsjon av både ett barn under 5 år og et søskenpar.

Bestemmelsen kunne i praksis gjøre det vanskeligere å bli godkjent for adopsjon, fordi alle måtte godkjennes for adopsjon av et søskenpar. 

På bakgrunn av dette blir forskriften i dag endret. Endringen innebærer at det fortsatt skal være én godkjenningsramme ved adopsjon, men at de som ønsker det kan søke om å bli utredet og få forhåndssamtykke for adopsjon av bare ett barn under 5 år.

I praksis innebærer dette at søkerne kan velge om de vil bli utredet og få forhåndssamtykke for adopsjon av ett barn under 5 år og et søskenpar, eller bare for ett barn under 5 år.

På denne måten gis det større fleksibilitet innenfor den godkjenningsrammen som er vedtatt i adopsjonsloven.

Endringsforskriften trer i kraft 11.04.2019. Endringen får virkning for alle søknader og klager, også søknader og klager som er kommet inn, men som ikke er ferdigbehandlet når endringen trer i kraft.

Les forskriftsendringen.