Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i tredelt foreldrepengeordning trer i kraft ved nyttår

Fra 1. januar deles foreldrepengeperioden i tre like deler også ved 80 prosent uttak. Det betyr at hver av foreldrene kan ta ut 19 ukers betalt foreldrepermisjon.

Endring i tredelt foreldrepengeordning

– Når tredelingen nå også omfatter dem som velger 80 prosent uttak, innebærer det at en rekordstor del av foreldrepengeperioden er øremerket far. Det er bra for familien og for barna at fedrene tar en større del av ansvaret på hjemmebane. Foreldrene er likestilte og får en tredel hver, så kan de fordele den siste tredelen som de vil, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Fra før har regjeringen utvidet antallet uker reservert for hver av foreldrene fra 10 til 15 uker. Når foreldrene velger 100 prosent uttak i 49 uker, får de 15 uker hver og 16 uker til fordeling. Fra nyttår deles perioden i tre også ved 80 prosent uttak i 59 uker: Foreldrene får da 19 uker hver og 18 uker til fordeling.

Endringene trer i kraft for dem som begynner uttaket av foreldrepenger 1. januar 2019 eller senere.

Prop. 4 L (2018-2019)


Andre lov- og forskriftsendringer fra Barne- og likestillingsdepartementet som trer i kraft 1. januar 2019:


Forenklinger i foreldrepengeordningen 

Foreldrepengeprosjektet i NAV har nylig levert nye tjenester for foreldre, arbeidsgivere og NAV. NAV har lansert en ny saksbehandlingsløsning for foreldrepenger, som gjør det mulig å behandle en rekke saker automatisk. I den forbindelse trer det i kraft flere endringer i foreldrepengeordningen 1. januar 2019.

Dette er hovedsakelig endringer som er lovtekniske forenklinger, som i liten grad vil berøre mottakere av foreldrepenger. Endringene vil derimot gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Prop. 168 L (2016-2017)


Delvis ikrafttredelse av endringer i barneloven og straffeloven (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Endringer i barneloven og straffeloven (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) trer i kraft 1. januar 2019, med unntak av en endring som gjelder fritak for mekling som vil tre i kraft samtidig med at det gis nødvendige forskriftsbestemmelser.

En av endringene som nå trer i kraft, gjelder plikt for domstolen til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker, skal ilegges kontaktforbud overfor barn. Dette kan føre til at kontaktforbud blir vurdert og ilagt i flere saker der det er grunnlag for det, noe som kan gi barn bedre beskyttelse.

En annen endring som trer i kraft, innebærer at det tydeliggjøres i loven at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når kontaktforbud eller besøksforbud er ilagt for å beskytte barnet.

Prop. 167 L (2016-2017)


Ikrafttredelse av endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Tilrettelegging for digitale løsninger for dokumentasjon av vigsel og vigselsmyndighet, og registrering av vigsel. Endringen innebærer at forskriften blir teknologinøytral. 

Høring: Forslag til endring i forskrift om registrering og melding av vigsel

Til toppen