Endringar i årsrekneskapsforskrifter

Finansdepartementet har i dag fastsett forskrifter om endring i årsrekneskapsforskriftene for høvesvis skadeforsikringsføretak, livsforsikringsføretak, pensjonsføretak og bankar mv.

Forskriftsendringane er av teknisk karakter og inneber i hovudsak endra omgrep og lov- og forskriftstilvisingar for å tilpasse regnskapsforskriftene til finansforetaksloven.

Forskriften trer i kraft straks, med verknad for rekneskapsår starta 1. januar 2016 eller seinare.

Les forskriftene her:

Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper
Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper
Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak
-  Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap for banker mv.

Til toppen