Nye forskrifter om håndhevelse av offentlige anskaffelser

Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Forskriftsendringene er en konsekvens av de nye lovbestem­melsene som ble vedtatt av Stortinget 27. mars 2012.

Formålet med de nye bestemmelsene er å gjøre håndhevelsen av offentlige anskaffelser mer effektiv, blant annet ved å sikre leverandører bedre  muligheter for å gripe inn før kontrakter inngås. Dette skjer blant annet ved å endre reglene i forskriftene om ventetid før inngåelse av kontrakt (karens) og begrunnelse, samtidig som det innføres nye bestemmelser om suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt.

Nye håndhevelsesregler skal også bidra til å bekjempe ulovlige direkte anskaffelser og andre alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket. Dette gjelder særlig tilfeller der kontrakten kan være tildelt ”feil” leverandør, samtidig som øvrige leverandører er avskåret fra å stanse kontraktsinngåelsen. Her risikerer oppdragsgiverne nå å få den ulovlig inngåtte kontrakten annullert, at kontraktens løpetid avkortes eller å bli møtt med et overtredelsesgebyr. I forskriftene presiseres det i hvilke tilfeller brudd skal føre til slike sanksjoner, og det fastsettes også nærmere bestemmelser om frister for slike søksmål.

Etter de nye håndhevelsesreglene kan KOFA ikke lenger ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser, og for fremtidige anskaffelser vil det bare være domstolene som kan idømme sanksjoner. Derfor blir nå bestemmelsene om overtredelsesgebyr i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser opphevet. 

De nye forskriftsbestemmelsene trer i kraft 1. juli 2012. Dette gjelder likevel ikke de nye bestemmelsene om suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt, som først vil tre i kraft 1. november 2012. Dette skyldes at det må foretas visse endringer i domstolenes saksbehandlingssystem.

 Det er også innført en forskrift med overgangsregler for de nye håndhevelsesbestemmelsene. Forskriften innebærer at de nye håndhevelsesreglene bare skal gjelde for anskaffelser der konkurransen er kunngjort etter lovens ikrafttredelse. Det betyr at oppdragsgivere fortsatt må forholde seg til det gamle regelverket for anskaffelser hvis konkurransen er kunngjort før 1. juli 2012. For anskaffelser som ikke kunngjøres skal endringene bare gjelde for anskaffelser der kontrakt er inngått etter ikrafttredelsesdatoen. Dette gjelder både anskaffelser der det ikke er plikt til å kunngjøre en konkurranse (lovlige direkte anskaffelser) og anskaffelser som i strid med regelverket ikke er kunngjort (ulovlige direkte anskaffelser). KOFA kan altså fortsatt ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser etter de ”gamle” reglene, når kontrakt er inngått før 1. juli 2012.

Departementet arbeider med å oppdatere enkelte kapitler om håndhevelse i ”veileder til reglene om offentlige anskaffelser”. Nye kapitler vil bli lagt ut på departementets hjemmeside snarest mulig.

Endringer i anskaffelsesforskriftene:

Overgangsbestemmelser:

Til toppen