Historisk arkiv

Pressemelding - endringer i bioteknologiloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la i dag frem forslag til endringer i bioteknologiloven.

Pressemelding

Nr.: 5
Dato: 26.01.07

Forslag om endringer i bioteknologiloven lagt fram for Stortinget

Lovforslaget følger opp Soria Moria-erklæringens intensjon om å åpne for forskning på overtallige befruktede egg (herunder stamcelleforskning) på bestemte vilkår og å regulere begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.

– Lovendringen vil gjøre det mulig for norske forskere å bidra til å utvikle metoder og teknikker som vi i dag må importere fra utlandet, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Regjeringen vil derfor oppheve dagens forbud mot slik forskning, og tillate forskning på overtallige befruktede egg innen etisk forsvarlige rammer. Endringene vil bringe norsk lov på linje med lovverket i våre naboland.

Bio-pressekonferanse

I dag blir overtallige befruktede egg destruert, i stedet for å bli brukt i verdifull forskning. – Regjeringen mener det er viktig å benytte de mulighetene som vitenskapen gir til å skaffe kunnskap som i framtiden kan brukes til å behandle alvorlige sykdommer vi ikke har behandlingsmuligheter for i dag, sier Brustad. Det er håp om at stamcelleforskning skal kunne bidra til å finne behandling for Parkinsons sykdom, hjerte- og karlidelser, multippel sklerose, diabetes, HIV/AIDS, kreft og flere andre sykdommer.

Regjeringen foreslår også en revisjon av dagens regulering av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). PGD har vært praktisert som en dispensasjonsordning siden september 2004. – Vi foreslår en mer presis regulering, som bl.a. skal sikre at en ny, bredt sammensatt nemnd får best mulig grunnlag for å avgjøre søknader om preimplantasjonsdiagnostikk, sier Sylvia Brustad.

Den nye nemnda skal vurdere alvorlighetsgraden av sykdommen i det enkelte tilfelle. Det skal legges vekt på momenter som redusert livslengde, herunder hvilke smerter og belastninger sykdommen fører med seg. Eventuelle lindrende, forebyggende eller livsforlengende behandlingsalternativer skal også vektlegges av nemnda.

Det foreslås å lovfeste en mulighet for PGD i kombinasjon med vevstyping etter gitte kriterier. Det bygges ikke opp et særskilt tilbud i Norge for slik behandling, det skal fortsatt skje i utlandet.

Fakta-ark

Ot. prp. nr. 26 (2006-2007)