Endringer i fagskoleforskriften

Departementet har fastsatt endringer i fagskoleforskriften for å tydeliggjøre reglene.

Blant annet har vi fastsatt nærmere regulering av unntak fra det samordnede opptaket og presisert enkelte av opptaksreglene.

Videre gir departementet den nasjonale klagenemnda nytt navn – Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg har departementet fastsatt endring i studiekvalitetsforskriften om NOKUTs adgang til å avvise og avslå en akkrediteringssøknad.