Endringer i fordelingen av EØS-midler til Polen

137 millioner euro av EØS-midlene til Polen er omfordelt. Støtten til energieffektivisering, forsknings- og næringslivssamarbeid med Norge øker. Bakgrunnen er at programmet for karbonfangst og lagring (CCS) ikke har latt seg gjennomføre som planlagt.

Gjennom forhandlinger ble Norge og Polen enige om å sette av 137 millioner euro i EØS-midler til et CCS-program. Programmet skulle i hovedsak bidra til å realisere et fullskala pilotanlegg ved kullkraftverket Belchatow.

Prosjektet var i tråd med landets og EUs klima- og energipolitikk. Det har også vært en forutsetning fra norsk side at prosjektet skulle finansieres i samarbeid med EU.

I januar informerte den polske regjeringen om at det ikke ville være mulig å finansiere prosjektet med støtte fra EU innenfor nåværende finansieringsperiode.

Norge og Polen har derfor forhandlet om å endre fordelingen av støtten som var satt av til dette programmet.

Klimatiltak som karbonfangst- og lagring er et viktig satsingsområde for EØS-midlene. I forhandlingene med Polen om å endre fordelingen er derfor programmer som har til formål å redusere utslipp av klimagasser eller andre tiltak for å motvirke konsekvensene av global oppvarming prioritert.

Etter forhandlinger er det oppnådd enighet om følgende:

Grønn innovasjon og næringsutvikling: 20 mill. euro
Programmet er nytt og skal bidra til økt konkurranseevne for grønne bedrifter, inkludert introduksjon av miljøvennlige produksjonsprosesser, innovasjon og støtte til grønt entreprenørskap. Samarbeid mellom norske og polske små og mellomstore bedrifter skal prioriteres. Innovasjon Norge forvalter programmet.

Energieffektivisering: 70 mill. euro
Det eksisterende programmet for energieffektivisering økes med 70 mill. euro til totalt 145 mill. euro. Formålet vil være å redusere CO2 utslipp fra industrien.

Forskningssamarbeid: 26 mill. euro
Det polsk-norske forskningsprogrammet økes med 26 mill. euro, til totalt 62,83 mill. euro. Programmet støtter forskningsprosjekter mellom norske og polske partnere. Inntil 10 millioner euro av økningen er rettet mot forskning på CCS-teknologi.

Stipend og utdanningssamarbeid: 5 mill. euro
Programmet for stipend og utdanningssamarbeid økes med 5 mill. euro. Programmet legger til rette for samarbeid mellom norske og polske utdanningsinstitusjoner, inkludert utveksling av studenter og ansatte. Den økte bevilgningen vil hovedsakelig fokusere på utdanning innen miljø og klima.

Helse: 6 mill. euro
Helseprogrammet økes med 6 mill. euro til totalt 58 mill. euro. Programmet finansierer tiltak for å bedre det offentlige helsetilbudet og redusere helseforskjeller i den polske befolkningen.

Bevaring av europeisk kulturarv: 10 mill. euro
Programmet for bevaring av viktig europeisk kulturarv økes med 10 mill. euro til totalt 70 mill. euro. Av dette er 3 mill. euro satt av til å støtte det nye museet for jødisk historie i Polen (Warszawa). 

Til toppen