Historisk arkiv

Endringer i forskrifter på finansmarkedsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrifter om kapitalkrav, store engasjementer og likviditetsstyring.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i følgende forskrifter:

  • Forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften)
  • Forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)
  • Forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer
  • Forskrift 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring

EU har nylig vedtatt to revisjoner av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (kalt EUs ”kapitalkravsdirektiv” eller ”CRD”), Endringsdirektivene er kalt ”CRD II” og ”CRD III”. CRD II er tatt inn i EØS-avtalen. CRD III ventes tatt inn. Revisjonene innebærer blant annet nye regler om godtgjørelse og endringer i kapital- og likviditetskravene. Forskriftsendringene fastsatt i dag gjennomfører endringene i kapital- og likviditetskravene. Dessuten justeres forskriften om godtgjørelsesordninger i lys av det endelig vedtatte CRD III direktivet.  Se egen nyhetssak om dette.

Endringene i beregningsforskriften innebærer i hovedsak utvidet adgang til å oppfylle kjernekapitalkravet med annen kjernekapital (hybridkapital), strengere krav til kvaliteten på kjernekapital, mer detaljerte regler om kjernekapitalens evne til tapsbæring, og overgangsordninger for kjernekapital som ikke tilfredsstiller de nye kravene.

Endringene i kapitalkravsforskriften innebærer økte krav når institusjonen benytter IRB-metoder, strengere krav ved verdipapirisering og re-verdipapirisering, og en del mer tekniske endringer, inkludert nærmere regler om vekting av engasjementer i fremmed valuta med lokale og regionale myndigheter.

I forskriften om store engasjementer er virkeområdet, risikovektene og grensen for samlet engasjement med en annen finansinstitusjon eller et verdipapirforetak justert, og den generelle sumgrensen for store engasjementer opphevet. Det er fastsatt en overgangsregel for engasjementer med kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett som innebærer at dagens regler om risikovekt av store engasjementer videreføres frem til 31. desember 2011. Departementet tar sikte på å finne frem til en langsiktig løsning for hvordan engasjementer med kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett skal behandles i regelverket om store engasjementer, i løpet av 2011. I denne sammenheng vil departementet også vurdere de generelle reglene for konserninterne engasjementer, herunder store engasjementer mellom en bank og et heleiet kredittforetak. Det er også fastsatt en overgangsregel for Eksportfinans ASA. Eksportfinans ASA kan benytte regelverket for store engasjementer slik det gjaldt pr. 15. desember 2010 frem til 31. desember 2011. Departementet vil i løpet av 2011 avklare hvordan Eksportfinans ASA skal følge de nye reglene om store engasjementer.

Virkeområdet for likviditetsforskriften utvides slik at forskriften også gjelder for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond i tillegg til å gjelde for holdingselskaper i finanskonsern, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper og pensjonsforetak. Når det gjelder det materielle innholdet innføres nye krav om retningslinjer for beholdning av likvide eiendeler og retningslinjer for stabil langsiktig finansiering. I tillegg er det en del justeringer av forskriftsteksten.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2011.

Les endringsforskriftene her:

Til toppen