Endringer i helseforvaltningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har bestemt at det skal gjøres endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Flere etater slås sammen, og antall etater reduseres fra 15 til 11. Fredag 30. oktober fremmet regjeringen forslag til endringer i helselovgivningen som er nødvendig for å gjennomføre omorganiseringen.

Målet med omorganiseringen er at vi skal bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt og at befolkningen skal få bedre helsetjenester.

Sekretariatene for flere nemnder slås sammen og blir til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten som legges til Bergen. Klageorganet skal også overta behandlingen av klager på blant annet Helseøkonomiforvaltningens (HELFO) vedtak om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven.

Statens strålevern innlemmes som en etat i Helsedirektoratet. Strålevernet beholder dagens forvaltnings- og tilsynsoppgaver og departementet skal fortsatt være klageinstans for Strålevernets vedtak etter strålevernloven og atomenergiloven. 

Endringene i helseforvaltningen er omtalt i revidert nasjonalbudsjett og skal settes i verk fra 1. januar 2016.

Regjeringen foreslår også endringer i pasientskadeloven for å effektivisere pasientskadeordningen. Pasientskadenemnda skal som hovedregel ha tre medlemmer, i stedet for dagens fem.

Den nedre grensen for hvilke erstatningskrav som skal behandles etter pasientskadeloven økes fra 5 000 til 10 000 kroner. Grensen på 5000 kroner har vært uendret siden 1988. Det er ikke slik at pasienten ikke får eventuell erstatning under 10 000 kroner. Dette handler om hvilke krav som skal behandles i pasientskadeordningen. Krav som ikke behandles etter pasientskadeloven, kan eventuelt rettes mot den man mener har ansvaret for et økonomisk tap.

Les lovforslaget om endringer i helselovgivningen

Les mer om bakgrunnen om endringene i helseforvaltningen