Nyheter

Endringer i Lånekassen

Kunnskapsdepartementet endrer styringsmodell for Lånekassen, slik at den blir likere det som ellers er vanlig for statlige virksomheter. Lånekassen er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og slike forvaltningsorganer skal som hovedregel ikke ha et styre. Styreordningen avvikles derfor fra 31. desember 2022.

En av begrunnelsene for å ha et styre i Lånekassen har vært brukerrepresentasjon ved at elev- og studentorganisasjonene sitter der. Mandatet til styret er i hovedsak å behandle organisatoriske saker og ikke de sakene som betyr mest for elever og studenter, som utdanningsstøtteordningene og nivået på stipend- og lån. Dette er saker som besluttes i departementet, basert på faglige råd fra Lånekassen.

God dialog og brukermedvirkning for elever og studenter er viktig for regjeringen. Derfor ber vi Lånekassen opprette et eget brukerråd med de fire viktigste elev- og studentorganisasjonene. I tillegg vil organisasjonene på nyåret bli invitert til departementet for å diskutere ulike alternative arenaer der vi sammen kan diskutere saker som de er opptatt av.

Lånekassen likebehandles med andre direktorater

Lånekassen har hatt et styre siden oppstarten i 1947, men har siden utviklet seg til å bli et direktorat som gir faglige råd.  Ved å avvikle styret likebehandles Lånekassen med andre direktorater.

Erfaringen fra de siste årene med pandemi og økende omstillingsbehov i samfunnet har vist at samfunnets forventninger til Lånekassen er større enn tidligere. Dette er tydelig både gjennom flere runder med krisestøtte til studentene, og gjennom en mer gjennomgående utvidelse av målgruppen for Lånekassens ordninger. For å fungere godt forutsetter det en hyppig og tett styringsdialog mellom direktoratet og departementet – som både av praktiske og tidsmessige årsaker ikke kan gå veien om et styre.

Lånekassens styre vil bli sittende ut sin periode, slik at styreordningen avvikles fra og med 31. desember 2022. Det legges ikke opp til noen ytterligere endring i Lånekassens samfunnsmandat eller oppgaveportefølje.

Fakta om Lånekassen

Lånekassen har hatt et styre siden oppstarten i 1947, med fire representanter oppnevnt av regjeringen, to representanter fra elev- og studentorganisasjoner og to ansattrepresentanter.

I 2021 hadde Lånekassen 1 181 200 kunder, og mottok ca. 1 mill. søknader om utdanningsstøtte, betalingsutsettelse, sletting av renter og sletting av lån. Til sammen ble det delt ut nær 37, 4 mrd. kroner i lån og 11, 4 mrd. kroner i stipend, og låneporteføljen var 224, 7 mrd. kroner ved utgangen av 2021.