Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2019 – Helse- og omsorgsdepartementet

Her finner du lov- og forskriftsendringer som trer i kraft på helse- og omsorgsfeltet 1. januar 2019.

Lovsamling
En rekke lov- og forskriftsendringer trer i kraft 1. januar 2019. Foto: HOD


Styrking av retten til dekning av reiseutgifter for barn som pårørende eller etterlatte.

Barn får rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med informasjon og oppfølging etter helsepersonelloven § 10a og § 10b. Det er bevilget kr. 25 mill. i statsbudsjettet for 2019.

Forskriftsendringer som skal legge til rette for innføring av pasientens legemiddelliste.
Selve plikten til å etablere og oppdatere legemiddellisten vil tre i kraft senere. Delvis ikrafttreden av endringer i kjernejournalforskriften og reseptformidlerforskriften.


Utvidelse av type narkotiske stoffer som kan inntas i sprøyteromsordningen.
Det åpnes for inntak av alle stoffer som brukerne injiserer. Personalet skal gi opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk. Brukerne skal kunne prøve ut mer skånsomme inntaksmåter i ordningen, for eksempel inhalering. Begrepsbruken endres til "brukerrom" og "brukerromsordning". Endringer gjøres både i sprøyteromsloven og sprøyteromsforskriften.

Ordningen med behandlingsreiser utvides med diagnosegruppen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
Det er bevilget kr. 6,5 millioner i statsbudsjettet for 2019. Behandlingsreiser er et organisert diagnosespesifikt behandlingstilbud i land med varmt og solrikt klima.

Forskriftsendringer som innebærer at det fra 1. januar 2019 innføres kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, samt endring som innebærer at betalingsplikt skal gjelde for pasientens oppholdskommune og ikke folkeregistrert kommune
(Forskrift 8. november 2018 nr. 1675 om endring av forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter)

Til toppen