Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet

FISKERI:

Endring i ervervstillatelsesforskriften

Bakgrunnen for endringen er oppfølging av inntektskravet for saksbehandlingsgebyrer i statsbudsjettet for 2021. Saksbehandlingsgebyr jf postene 3917 post 05. Saksbehandlingsgebyrene som reguleres i § 11 økes med 25 % fra 1. januar 2021.

Endring i deltakerforskriften

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen. For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i de årlige deltakervilkårene viderefører forskriften i hovedsak reglene som gjaldt i 2020, men med noen mindre justeringer.

Endring i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven

Ny kompensasjonsordning for fiskeflåten

Refusjonsordningen for innbetalt CO2-avgift ble vedtatt å opphøre fra 1. januar 2020. Dette innebærer at fiskefartøyene betaler full CO2-avgift fra dette tidspunktet. Det ble samtidig vedtatt å innføre en midlertidig kompensasjonsordning for å lette omstillingen for næringen. Det ble bevilget 255 mill. kroner til ordningen i 2020. Ordningen skal trappes ned med 51 millioner kroner årlig i en femårsperiode. Forskriften ble vedtatt 17. desember 2020 og fastsetter detaljene i hvordan ordningen skal fungere. Utbetaling av kompensasjon vil skje på grunnlag av omsetningsverdi i det foregående år og gjennomføres på vårparten.

Forskrifter om regulering av fisket ved Svalbard i 2021

NÆRINGSLIV:

Forskrift om imøtegåelse av uberettiget geoblokkering 

Forskriften gjennomfører geoblokkeringsforordningen (2018/302/EU) som regulerer geografisk blokkering ved e-handel. EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel er gjennomført i norsk rett gjennom endringer til tjenesteloven med ikrafttredelse 1. juli 2020 og forskrift med ikrafttredelse 1. januar 2021. Endringsloven omhandler blant annet bestemmelser om valg av håndhevingsorgan, sanksjoner og utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere. Det gjøres unntak for næringsdrivende som har begrenset omsetning og de nye reglene vil ikke gjelde elektroniske tjenester som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, musikk, spill og programvare.

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Loven gir de overordnede forvaltningsmessige rammene for den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020. Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige og omstillingsdyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og myndighetenes smitteverntiltak, slik at arbeidsplasser trygges og bedriftene får tid og rom til å tilpasse seg situasjonen. Loven bygger i stor grad på Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, jf. Prop. 70 LS (2019–2020), men er blant annet tilpasset Brønnøysundregistrene som ny forvalter av ordningen. Loven sanksjoneres i statsråd 18. desember og trer i kraft umiddelbart.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 

Forskriften er hjemlet i Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, og inneholder detaljert regelverk for gjennomføringen av den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall i perioden september 2020-februar 2021.

Prisjustering av gebyrer for Justervesenets tilsynsvirksomhet som følge av generell prisstigning

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden trer i kraft 1. januar 2021 


Formålet med loven er å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivareta forbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutberegnelighet og lojalitet i kontraktsforhold mellom næringsdrivende i dagligvarebransjen. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler om leveranser av dagligvarer som er ment for videresalg til forbrukere og for salg til storhusholdninger.

Fra samme dato opprettes Dagligvaretilsynet. Tilsynet skal håndheve lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Dagligvaretilsynet skal drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet, og ivareta forbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutsigbarhet og lojalitet i kontraktsforhold. Dagligvaretilsynet kan pålegge aktørene å avgi opplysninger som kreves for at tilsynet skal kunne utføre sine gjøremål etter loven. Tilsynet kan også treffe vedtak om påbud eller forbud i enkeltsaker, og ilegge aktørene tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på nærmere vilkår.

Dagligvaretilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.

Nye krav til åpenhet om lederlønn

Fra 1. januar 2021 får børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser. Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart.

Stortinget vedtok i desember 2019 nye regler om lønnspolitikken i alle børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA). Endringene utvidet de gjeldende reglene om retningslinjer for lønnspolitikken for børsnoterte allmennaksjeselskaper, mens reglene for unoterte allmennaksjeselskaper ble opphevet. I tillegg ble det vedtatt at selskapene årlig skal utarbeide og publisere en lønnsrapport. Lovendringene er basert på et EU-direktiv, med hensikt å øke langsiktig eierskap i aksjemarkedet.

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en forskrift som skal utfylle lovreglene i allmennaksjeloven (forskrift 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer). Lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2021.