Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Samferdselsdepartementet

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2020 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Lovdata publiserer fortløpende nye lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet i Norsk Lovtidend. Merk: Enkelte endringer i denne oversikten mangler henvisninger til Lovdata på publiseringstidspunktet - oversikten vil bli oppdatert.

Ny forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (droner)

Den nye forskriften trer i kraft 1.1.2021. Forskriften innebærer en rekke endringer fra tidligere regulering av droner i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. Blant de viktigste endringene er at skillet mellom rekreasjonsflyging og kommersielle operasjoner med drone vil forsvinne, og de aller fleste som flyr med drone fra 1. januar 2021 må være registrert hos Luftfartstilsynet uavhengig av bakgrunnen for flygingen.

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Den nye forskriften trer i kraft 1.1.2021, og samtidig oppheves gjeldene forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. Blant de viktigste endringene er justeringer av gebyrene på droneområdet i forbindelse med at ny forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori trer i kraft 1. januar 2021. For privatpersoner som flyr drone i åpen kategori er kostnaden 180 kroner i årlig gebyr til Luftfartstilsynet.

Lov om endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Endringsloven er vedtatt av Stortinget 11. desember 2020 og gjelder forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19. Loven gir fylkeskommunene og Statens vegvesen anledning til å benytte midlertidig elektronisk billettering på fylkesvei- og riksveiferjene gjennom registrering av kjøretøys kjennemerke eller AutoPASS-brikke, som et tiltak for å hindre spredning av covid-19. Den midlertidige lovens varighet er endret til å gjelde fram til 1. januar 2022. I tillegg er det vedtatt tekniske endringer i bestemmelser om behandling av personopplysninger. Ikrafttredelsesdatoen for endringsloven er 18. desember 2020 (dato for sanksjonering).

Lov om endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)

Endringer i skatteforvaltningsloven og yrkestransportlova trer i kraft 1. januar 2021. Endringen i skatteforvaltningsloven skal legge til rette for tredjepartsrapportering til skattemyndighetene når drosjetjenester blir formidlet på andre måter enn gjennom drosjesentral. Det vil bli gitt forskrifter om det nærmere omfanget av opplysningsplikten. Endringen i yrkestransportloven skal legge til rette for tilsyn og kontroll av andre kontrollutrustninger enn taksameter når nærmere regler for dette kommer på plass. Lovendringene skal bidra til å motvirke uregelmessigheter i drosjenæringen.

Forskrift om endring i forskrift om prikkbelastning

Endringen går ut på å øke antall prikker som skal ilegges ved brudd på forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring fra to til tre. Vedtatt 11. desember 2020, med ikrafttredelse 1. januar 2021.

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Endringen går ut på å øke bøtesatsen ved brudd på forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring fra 1700 kr til 5000 kr, samt generelt å prisjustere satsene i forskriften i tråd med konsumprisindeksen i perioden 2018 – 2021. Vedtatt 11. desember 2020, med ikrafttredelse 1. januar 2021.

Ny forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak

Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak forskriftsfestes med ikrafttredelse 1. januar 2021. Forskriften er til oppfølging av Stortingets årlige budsjettvedtak kap. 1300 Samferdselsdepartementet, post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Blant de viktigste endringene fra tidligere tilskuddsregelverk er en tydeliggjøring av formålsbestemmelsen og ytterligere spesifisering av kriterier for tildeling, krav til søknaden og søknadsvurderingen. I tillegg er det satt en fast søknadsfrist den 1. mars.

Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)

Endringene er vedtatt og trer i kraft 1.1.2021. Lovendringen innebærer å gjeninnføre adgangen til å ilegge forenklet forelegg ved fartsovertredelser til sjøs, klargjøre hjemmelsgrunnlaget for statlig tilsyn med kommunenes innkreving av farvannsavgiften og gi departementet hjemmel til å fastsette forskrift om vrakfjerning. Videre er det også foretatt mindre endringer samt språklige justeringer i enkelte bestemmelser.

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)

Endringen i yrkestransportloven innebærer at kontrollmyndighetene skal kunne holde tilbake kjøretøy for å sikre betaling av bøter eller gebyrer ilagt for brudd på yrkestransportregelverket, herunder brudd på kabotasjereglene. Dette kan bare gjøres der det er nødvendig (hvor betaling ikke kan sikres på andre måter) og forholdsmessig, og bare frem til sanksjonen er betalt eller det er stilt sikkerhet for kravet. Endringen i vegtrafikkloven innebærer en justering av dagens bestemmelse for å kunne holde tilbake kjøretøy for å sikre sanksjoner ilagt eieren av kjøretøyet (ikke bare føreren). Endringen var nødvendig for å hindre at inndrivingsmulighetene skulle svekkes som følge av en avgjørelse i EU-domstolen.

Forskrifter om endringer i kjøre- og hviletidsforskriften og yrkestransportforskriften

Endringene innebærer en indeksregulering av gebyrene for utstedelse av fartsskriverkort, behandling av søknad om transportløyve, gjennomføring av løyveeksamen og utstedelse av kompetansebevis.