Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på AIDs ansvarsområder.

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (rammer for overtredelsesgebyr)

Arbeidstilsynet kan i dag ilegge overtredelsesgebyr på inntil 1,8 millioner kroner (15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Fra 1. juli 2024 øker den øvre grensen til 50 G, dvs. til i overkant av 6,2 millioner kroner. Alternativt skal Arbeidstilsynet kunne gi gebyr på inntil 4 prosent av virksomhetens omsetning.

Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven – tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår

Lovendringene som trer i kraft 1. juli 2024 innebærer utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen, blant annet at flere opplysninger skal tas inn i avtalen og et strengere krav til hvor tidlig avtalen skal foreligge. Det er også gjort endringer i reglene om varighet og bruk av prøvetid. Lovendringene innebærer også at dersom arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår (for eksempel fast ansettelse eller heltid) skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter forespørselen. Lovvedtaket regulerer også hva som skal legges til grunn dersom opplysninger i arbeidsavtalen mangler. Står det ikke i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn, og er det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidsgiver gjør noe annet overveiende sannsynlig.

Fastsettelse av forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv.

Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for dykkeoperasjoner fra skip mv. følger opp Stortingets lovvedtak om at all innaskjærs yrkesdykking skal omfattes av arbeidsmiljøloven. Forskriften sikrer at yrkesdykkere som overføres fra skipsarbeidsloven til arbeidsmiljøloven får videreført viktige rettigheter, og klargjør forholdet mellom arbeidsmiljøloven og skipssikkerhetsloven ved dykkeoperasjoner fra skip. Forskriften trer i kraft 1. juli 2024. Fra samme tidspunkt vil all innaskjærs yrkesdykking være regulert av arbeidsmiljøloven, med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet.

Endringer i barnetrygdloven og videreføring av midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

De midlertidige endringene i lovverket er videreført med enkelte endringer og et nytt midlertidig unntak i yrkestransportloven som skal bidra til at fordrevne fra Ukraina raskere kan ta arbeid som bussjåfører.

Det er vedtatt varige endringer i barnetrygdloven som i praksis innebærer at fordrevne fra Ukraina ikke lenger få etterbetalt barnetrygd for det første året de har bodd i Norge.

Endringene trer i kraft 1. juli 2024. De midlertidige endringen i lovverket oppheves 1. juli 2026.

Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Det er vedtatt endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven som har som formål å få det norske tjeneste- og ytelsesnivået nærmere nivåene i andre nordiske land, og dermed bidra til å utjevne ankomstene av fordrevne fra Ukraina mellom landene.

Endringen i integreringsloven og tannhelseloven trer i kraft 1. juli 2024. Endringen i folketrygdloven trer i kraft 1. oktober 2024.

Økte minstesatser

Minstesatsene for arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad øker fra 1. juli 2024.

Minstesatsene for arbeidsavklaringspenger og deltakere i kvalifiseringsprogrammet økes med 0,041 ganger grunnbeløpet fra 1. juli 2024, dvs. cirka 5 000 kroner i året før skatt. Mottakere under 25 år vil fortsatt få 2/3 av den ordinære satsen.

Minstesatsene for uføretrygd økes med 0,049 ganger grunnbeløpet fra 1. juli 2024, dvs. cirka 6 000 kroner i året før skatt.

Uføretrygd - barnetillegg når barnet har egen inntekt

I dag faller barnetillegg til uføretrygd bort hvis barnet har inntekt som overstiger grunnbeløpet (pt. 124 028 kroner). Fra 1. juli 2024 oppheves denne regelen, slik at forsørgeren vil få barnetillegg uavhengig av barnets inntekt.

Endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser)

Endringene er en del av oppfølgingen av NOU 2023: 11 Raskt og riktig, og effektiviserer saksbehandlingen i Trygderetten.