Endringer i lover og forskrifter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2018

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2018 innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde.

Ny lov for boligsameier trer i kraft 1. januar

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar.
Den nye loven gir bedre sikkerhet for boligkjøperne, mer fleksible regler om organisering av parkeringsplasser og tydeligere regler om vedlikeholdsplikt.
Totalt finnes det ca. 63 000 eiendommer som er seksjonert i ca. 500 000 seksjoner.

Lovendringer skal styrke lokaldemokratiet og kommunalt selvstyre

Stortinget har vedtatt endringer i blant annet forvaltningsloven og tvisteloven m.m, jf. Prop. 64 L (2016–2017) og Innst. 320 L (2016–2017). Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2018.
Nye lovbestemmelser gir kommunene større makt og sterkere rettigheter dersom det oppstår konflikt mellom stat og kommune.

Les mer

Ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten fra 1. januar 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ble 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019.
Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 om kvelden.

Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune ser dagens lys

Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til nye Trøndelag. Dette er den første endringen i fylkesstrukturen siden Bergen ble en del av Hordaland i 1972. Trøndelag har fått fylkesnummer 50, og alle kommunene i Trøndelag har fått nye kommunenummer.

Tre nye kommuner i Vestfold
1. januar 2018 ser de tre nye kommunene Færder, Holmestrand og Larvik i Vestfold dagens lys.
De nye kommunene er resultatet av sammenslåingene av henholdsvis Nøtterøy og Tjøme (Færder), Larvik og Lardal (Larvik), og Holmestrand og Hof (Holmestrand).

Til toppen