Endringer i lover og forskrifter juni–juli 2021 fra Barne- og familiedepartementet

Endringer i ekteskapsloven

Ekteskapsloven ble endret av Stortinget i juni, og enkelte av endringene trådte i kraft 11. juni. Dette gjelder blant annet en forskriftsbestemmelse i ekteskapsloven § 18 b om anerkjennelse av visse ekteskap for parter med tilknytning til Norge på vigselstidspunktet, se § 18 b andre ledd fjerde punktum.

Etter denne bestemmelsen kan departementet i forskrift gi nærmere regler om statsforvalterens oppgaver, saksbehandling, samhandling med andre organer og taushetsplikt.

Endringer i barneloven

Fra 11. juni 2021 trådte det i kraft lovendringer i barneloven som innebærer at Barne- og familiedepartementet kan oppnevne kommisjonsmedlemmer til Barnesakkyndig kommisjon og at departementet kan gi forskrift om Barnesakkyndig kommisjons håndtering av foreldretvistsaker mv.

Det er også vedtatt en lovendring om at Barnesakkyndig kommisjon skal kontrollere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, men denne er ikke trådt i kraft. Endringene i loven som nå er trådt i kraft, er gjort for å kunne forberede dette.

Endringer i livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2021.