Endringer i merverdiavgiftsloven

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen fremmer forslag om at utenlandske næringsdrivende skal kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten representant. Endringen innebærer en modernisering av regelverket, og vil gjøre det enklere og billigere for utenlandske næringsdrivende å etterleve regelverket.

Avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i det norske merverdiavgiftsområdet, må i dag registreres ved representant i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Lovforslaget innebærer at avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat skal kunne velge å registrere seg direkte i Merverdiavgiftsregisteret uten å måtte bruke representant. Dette gjelder bare avgiftssubjekter fra EØS-stater som Norge har avtale med om utveksling av opplysninger og bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav.

Formålet med forslaget er å legge bedre til rette for at utenlandske næringsdrivende skal kunne drive virksomhet her på tilsvarende vilkår som norske næringsdrivende. Forslaget er basert på en avveining mellom ulike hensyn. Det er behov for en modernisering og forenkling av regelverket. På den annen side er det viktig at regelverket legger til rette for at myndighetene kan utføre et effektivt kontroll- og innfordringsarbeid.

Lovforslaget har vært på høring. Forslaget i høringsnotatet er med mindre endringer videreført i denne lovproposisjonen.

Det er behov for å gjennomføre nødvendige forberedende tiltak før omleggingen av representantordningen kan iverksettes. På denne bakgrunn er det foreslått at endringen trer i kraft på et senere tidspunkt.

Les lovforslaget om utvidet adgang til direkte registrering her