Endringer i organiseringen av den offentlige forvaltningen av reindriften

For å styrke arbeidet med forvaltningen av reindriften har Regjeringen besluttet at Landbruks- og matministeren gjennomfører en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltningen (SRF), samt at enheten i Alta styrkes ved at det overføres enkelte fagoppgaver fra SLF til SRF. Det tas sikte på at sammenslåingen er operativ fra 1. juli 2014. Reindriftsstyret videreføres som i dag.

SRF skal bidra til at målene i reindriftspolitikken blir nådd, og legge til rette for effektiv gjennomføring av politikken. SRF har ansvar for å forvalte reindriftsloven og virkemidlene over reindriftsavtalen. SRF har ansvaret som sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret og har en sentral og viktig veiledningsrolle overfor reindriftsnæringen. I tillegg er SRF et støtte- og utredningsorgan for LMD. 

For å nå gitte reindriftspolitiske målsettinger er det viktig at SRF utvikles og rendyrkes som et forvaltningsorgan med direktoratfunksjoner. Videre at SRF styrker sin kompetanse innenfor ressurs- og arealforvaltning, samt juridisk kompetanse. I tillegg vil det være viktig å ivareta og videreutvikle forvaltningens kompetanse knyttet til samisk språk og reindrift. 

En sammenslåing mellom SLF og SRF, hvor det samtidig overføres enkelte fagoppgaver til (nåværende) SRF fra SLF, vil bidra til et bredere faglig miljø og styrket kompetanse i SRF. Samtidig vil man oppnå effektiviseringsgevinster gjennom sammenslåing av fellestjenester. Sammenslåingen innebærer ikke at personer må bytte arbeidssted eller at ansatte må slutte i sine stillinger. Videre vil en sammenslåing sikre reindriften et bedre tjeneste- og veiledningstilbud. Regjeringens beslutning om en sammenslåing er også i tråd med Sundvollen-erklæringens målsetning om en forenkling av landbruksbyråkratiet. 

- Jeg vurderer det slik at en sammenslåing av SLF og SRF vil styrke både ressurs- og kompetansen i den fremtidige forvaltningen av reindriften, og derigjennom legge bedre til rette i arbeidet med å nå de reindriftspolitiske mål, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Til toppen