Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i passloven og ID-kortloven – nektelse av reisedokumenter

Regjeringen fremmer i statsråd i dag forslag om endringer i passloven og ID-kortloven for forhindre at personer reiser til konfliktområder.

Forslagene skal gjøre det enklere å nekte eller tilbakekalle pass dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå brudd på bestemmelser i straffeloven om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, rettsstridig deltakelse i væpnet konflikt i utlandet, terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger.

– Det er viktig å ha effektive virkemidler for å forhindre at personer reiser til konfliktområder, både for å hindre at svært alvorlige handlinger begås i disse områdene og fordi personer som returnerer kan representere en trussel mot Norge og norske interesser, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Forslaget berører kun retten til pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, og vil ikke få konsekvenser for personens norske statsborgerskap.

Etter dagens regelverk kreves det sannsynlighetsovervekt for at formålet med reisen er ulovlig virksomhet. Etter forslaget vil det ikke kreves sannsynlighetsovervekt, men det må foreligge objektive holdepunkter for at personen har slike hensikter.

– Å nekte pass er et inngripende tiltak som ikke skal benyttes med mindre det er tungtveiende grunner for det, og det er flere mekanismer som skal sikre dette, sier Anundsen.

Selv om vilkårene er oppfylt, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes konkret om pass skal nektes. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak, som skal begrunnes og som kan påklages. Vedtaket kan også bringes inn for domstolene. Forslaget er grundig vurdert opp mot de forpliktelser som følger av Grunnloven og internasjonale forpliktelser.

Til toppen