Endringer i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den foreslåtte omgrupperingen - Prop. 27 S (2016–2017) - sikrer en god oppfølging av Stortingets vedtak og føringer for gjennomføringen av forsvarsbudsjettet for 2016. Samtidig legger den også til rette for forsvarlig økonomistyring.

Totalt sett utgjør den foreslåtte omgrupperingen en netto økning av forsvarsbudsjettet for 2016 med om lag 353 millioner kroner. Av dette utgjør merinntekter om lag 328 millioner kroner, som gir en tilsvarende økning av utgiftssiden.

Regjeringen foreslått tilleggsbevilgninger på til sammen 24,5 millioner kroner i nysalderingen. Disse tilleggsbevilgningene fordeler seg på følgende tre områder:

Den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner

Regjeringen har foreslått en økning av bevilgningen på 12 millioner kroner knyttet til den særskilte kompensasjonsordninga for veteraner med psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner har regjeringen. Bakgrunnen er forslaget om tilleggsbevilgning er økte utbetalinger i 2016.

Sikre fortsatt militær luftoperativ drift på Rygge etter at Rygge sivile lufthavn AS avvikles

Rygge sivile lufthavn ble avviklet 1. november 2016, noe som medfører merutgifter for Forsvaret. For å sikre fortsatt militær luftoperativ drift på Rygge, har regjeringen foreslått 10 millioner kroner i økning.

Forlengelsen av Norges bidrag i operasjon Triton

Regjeringen har i sitt budsjettforslag for 2017 anbefalt en forlengelse av bidraget i operasjon Triton i seks måneder frem til medio mai 2017. Denne forlengelsen medfører en ekstrautgift i 2016 for Forsvaret, og regjeringen har foreslått en tilleggsbevilgning på 2,5 millioner kroner for å dekke denne merutgiften.