Endringer i TISK-strategien

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen gjør endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte sørger for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.

Kommunale ressurser til TISK skal fremover brukes der konsekvensen av smittespredning er størst. Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten og personer med høy risiko for sykdom.

- Dagens TISK-strategi er, og har vært, ressurskrevende for kommunene. Vi ønsker å få på plass en mer bærekraftig og dynamisk strategi som tilpasses pandemiens utvikling og vaksinasjonsdekningen i befolkningen. Vi går derfor over til at arbeidet med testing og smittesporing i større grad legges til den enkelte. For at de som er smittet skal kunne gjennomføre dette, må de få god og enkel informasjon om hva smittesporing innebærer og hva man bør gjøre. Dette har etatene allerede fått oppdrag om å utarbeide, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Endringer i regelverket om smittekarantene

Det er utfordrende for samfunnet dersom mange mennesker blir sittende i karantene. Helsedirektoratet og FHI foreslår derfor at reglene om smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede kan oppheves. Denne anbefalingen følger regjeringen opp.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 

- Testing er ifølge Folkehelseinstituttet effektivt for å avdekke smitte¸ langt mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for individer enn karantene. Testing reduserer fravær og minsker tiltaksbyrde. Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å inngå en rammeavtale som gir rom for å anskaffe opp mot 100 millioner flere tester. Testene skal være gratis for innbyggerne, sier Kjerkol.

Nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære

Regjeringen har fått råd om at gjeldende krav om smittekarantene på 10 døgn for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede kan erstattes ved at de tester seg daglig og at testingen pågår til det er gått fem døgn etter siste nærkontakten. Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i ti døgn. Regjeringen er positive til en slik justering, men før slik endring skal kunne tre i kraft, må vi være sikre på at kommunene har tilstrekkelig tilgang på tester. I tillegg må kommunene ha etablert et system for utdeling av tester til husstander.

Inntil videre gjelder dagens karanteneregler for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede.

Smittestopp-appen

De nye endringene i TISK gjør at Smittestopp-appen er enda mer aktuell å bruke.

- Nå trenger vi den virkelig. Så hvis du ikke allerede har lastet den ned, gjør det nå. Og hvis du blir smittet, husk å melde det i appen. Det er anonymt. De du har vært i nærheten av får varsel raskt. De vet ikke hvem som er smittet, men de får melding om å være obs på symptomer og teste seg, sier Kjerkol.

Hvis flere begynner å bruke Smittestopp, letter det arbeidet med smittesporing og kan bidra til å bryte smittekjeder. Smittestopp kan også brukes på reise i EU- og EØS-land. Den finnes på mange språk, blant andre arabisk, tyrkisk og urdu.