Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i valgloven sendt på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å sende ut valgkort digitalt til alle velgere og la velgere med funksjonsnedsettelse ta med seg en egen hjelper inn i valgavlukket. Forslagene blir sendt på høring i dag.

Departementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget, som vil gjelde vedstortings- og sametingsvalget i 2021.

Valglovutvalgets utredning (lenke: NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg) ble sendt på høring 3. juni 2020. Ny valglov vil imidlertid ikke tre i kraft før i 2025. Departementet mener enkelte tiltak bør gjelde allerede vedvalgene i 2021 og 2023, og sender derfor forslag til endringer på høring.

Digitale valgkort

Forsøket med elektronisk valgkort i utvalgte kommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 var vellykket.

Vi foreslår derfor at valgkort sendes elektronisk til alle stemmeberettigede innført i manntallet som er bosatt innenriks, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Velgere som har reservert seg mot offentlig digital post, vil få valgkortet i papir.

Rett til assistanse ved stemmegivning

Departementet foreslår å endre valgloven, slik at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan peke ut en hjelper som skal bistå vedkommende uten at en valgfunksjonær er til stede i valgavlukket.

Velgere kan få assistanse fra en valgfunksjonær dersom han eller hun ønsker det. Endringen foreslås også å gjelde for sametingsvalget.

Ombudsplikt ved stortingsvalg

Stortinget har enstemmig vedtatt å endre grunnlovens paragraf om fritak fra ombudsplikten. Ombudsplikten ved stortingsvalg endres slik at personer som ikke vil stå på en valgliste kan si fra om dette skriftlig.

Valgloven må endres for å være i samsvar med Grunnloven

Andre forslag:

  • Refusjonsbeløpet til opptellingsvalgstyrene ved sametingsvalget økes fra 28 kroner til 36 kroner per manntallsførte i kretsen.
  • Forhåndsstemmer mottatt siste uken før valgdagen, skal sendes på en raskere måte enn vanlig innenlands brevpost. Endringen foreslås både i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.
  • Alle stemmesedler avgitt utenriks skal påføres stempel, uavhengig av kommunens tellemetode.
  • Kravet om at valgstyret i kommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkesvalgstyret oppheves.
  • Stemmeseddelen for stortingsvalg får enkelte tekniske endringer.

Høringsnotatet omtaler også evalueringen av gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Høringsfristen er satt til 30. september 2020.