Endringer på Arbeids- og sosialdepartementets område som trer i kraft 1. juli 2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her følger en oversikt.

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 
Det blir blant annet enklere å ansette midlertidig og det iverksettes strengere straffer mot arbeidsmiljøkriminalitet.
Lenke til mer informasjon om endringene

Arbeidsgiverperioden under permittering reduseres

Loven endres slik at arbeidsgiverperioden reduseres fra 20 til 10 dager ved alle permitteringer.
Lenke til loven

Adgangen til dagpenger under permittering forlenges
Regelverket endres slik at adgangen til dagpenger under permittering forlenges fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder.
Lenke til forskriften

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får rett til omsorgspenger
Fra 1. juli 2015 får selvstendig næringsdrivende og frilansere rett til omsorgspenger (sykt-barn-dager) fra folketrygden, gitt at visse vilkår er oppfylt. 
Lenke til NAVs sider om temaet

Inntektsprøving av forskott
Det har kommet nye satser for inntektsprøving av bidragsforskott. Satsene justeres årlig i forbindelse med indeksreguleringen av barnebidrag.
Lenke til forskriften