Endringsavtalen om elsertifikatmarkedet trådte i kraft 1. januar 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sverige og Norge har notifisert hverandre gjennom noteveksling om at interne konstitusjonelle krav er oppfylt. "Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater", undertegnet 8. april 2015, trådte i kraft 1. januar 2016.

Bakgrunn

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtale av 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater. 8. april 2015 fremforhandlet norske og svenske myndigheter endringer i avtalen. Endringsavtalen innebærer at det felles målet for elsertifikatmarkedet i 2020 økes med to terrawattimer (TWh), fra 26,4 TWh til 28,4 TWh. Måløkningen innebærer ingen endring i den norske finansieringsforpliktelsen (13,2 TWh). Endringsavtalen innebærer også blant annet at det svenske elavgiftsfritaket for egenprodusert vindkraft av en viss størrelse fjernes. Endringsavtalen har vært behandlet i Stortinget og Riksdagen og trådte i kraft 1. januar 2016.

Lenke til Prop. 98 S (2014-2015): Stortingsproposisjonen om endringsavtalen.