Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Energi i endring

EU har satt flere mål for å få et mer bærekraftig energisystem i 2020. – EUs energiagenda i 2012 strekker seg utover disse målene og det blir interessant å se hvilke signaler som kan komme for perioden etter 2020, forteller energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen.

Tiltak for å stimulere til mindre bruk av energi, mer bruk av fornybar energi, utbygging av infrastruktur, et indre energimarked i Europa og sikkerhet ved petroleumsaktiviteter er på radaren til energiråden i 2012.

Energipolitiske mål etter 2020
I desember 2011 la Europakommisjonen frem Energiveikartet 2050. Det ser på scenario for sammensetting av energikilder og tiltak i Europa med mål om å nå et lavkarbonsamfunn som skissert i EUs veikart for lavkarbonøkonomi frem mot 2050. Rådet og Europaparlamentet skal gi sin tilbakemelding på Energiveikartet i løpet av våren 2012 i form av rådskonklusjoner og resolusjoner.   

- Det blir interessant å se hvilke signaler de to andre EU-institusjonene vil gi når det gjelder konkrete mål for energipolitikken etter 2020. Ønsker for eksempel medlemslandene i Rådet konkrete energimål for 2030? Her kan det bli dragkamp mellom ønsker om forutsigbarhet og ønsker om størst mulig fleksibilitet og nasjonale handlingsrom i energipolitikken, sier Bjørn Ståle Haavik.

Han forklarer at behandlingen av Energiveikartet kan legge føringer for mål for fornybar energi etter 2020. EU har allerede mål om at 20 prosent av energiforbruket i Europa skal komme fra fornybare energikilder i 2020. Kommisjonen kan komme med forslag til mål for fornybarandelen etter 2020 på bakgrunn av de tilbakemeldingene de får fra Rådet og Europaparlamentet om energiveikartet. Dette kan også komme til å få virkninger for Norge.

- EU er vår klart viktigste energipartner. Hva som skjer på lengre sikt i EU vil klart få virkninger for Norge, sier Haavik.

Energieffektivisering og infrastruktur
Frem til 2020 har EU som mål å bruke 20 prosent mindre energi. Sommeren 2011 foreslo Kommisjonen et nytt direktiv for energieffektivitet som nå er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

- I scenarioene som er beskrevet i energiveikartet legges det til grunn mye energieffektivisering. Realismen i dette avhenger blant annet av i hvor stor grad forslaget til direktiv blir vedtatt, sier Haavik.

Det danske formannskapet har satt behandlingen av energieffektiviseringsdirektivet som første prioritet på energiområdet. Signalene på behandlingen foreløpig er at Rådet ikke ønsker å gå så langt som Kommisjonen har foreslått. Europaparlamentet planlegger å stemme over sine endringsforslag i komiteen i februar og foreta plenumsavstemming i april.

Utbygging av infrastruktur på energiområdet er avgjørende for at EU skal nå sine klima- og energimål. I oktober 2011 la Kommisjonen frem forslag til forordninger som skal muliggjøre storstilt infrastrukturutbygging.

- Behandlingen av forslagene i Rådet og Europaparlamentet i 2012 vil være meget viktig for EUs energipolitikk fremover, sier Haavik.

Infrastrukturutbygging skal binde medlemslandene sammen, den skal gjøre det mulig å bygge ut store mengder fornybar energi og den skal gi informasjon til forbrukerne slik at de kan spare energi.

Fri flyt av gass og elektrisitet
Norge er integrert i EUs energimarkedet for kjøp og salg av elektrisitet. Både det indre markedet for elektrisitet og gass kan forbedres ved å skape større flyt mellom landene. EU har som mål å oppnå et fullverdig energimarked i 2014. I år vil Kommisjonen presentere en statusrapport som vil skissere eventuell nødvendige tiltak for å få på plass markedet i 2014. Norske aktører som Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar i arbeidsgrupper på europeisk nivå i utviklingen av det indre energimarkedet.

- Utviklingen av det indre energimarkedet i Europa er viktig for Norge både som gasselger og som kjøper og selger av elektrisitet. Dette arbeidet er derfor viktig for oss å følge, sier Haavik.       

Sikkerhet i oljeutvinning
- En trygg offshore olje- og gassvirksomhet er noe som det blir arbeidet med hele tiden i Norge. Derfor følger vi EUs forslag til regelverk på dette feltet, forklarer Haavik.

Kommisjonen la frem forslag til regelverk for ”offshore safety” høsten 2011. Rådet og Europaparlamentet skal behandle dette i 2012, men ifølge Haavik er det ikke forventet noen enighet om dette under det danske formannskapet denne våren.

Til toppen