Enige om overordnede prioriteringer for Horizon 2020

Rapport fra forskningsråd Erik Yssen, EU-delegasjonen

Ministrene med ansvar for forskning og innovasjon i EU-landene ble nylig enige om sin innstilling til det overordnede rammeverket for det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horizon 2020. Det danske formannskapet har dermed nådd en viktig milepæl under sitt formannskap. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Gjennom enigheten i møtet i Konkurranseevnerådet 31. mai tok EU et viktig skritt i retning av å etablere verdens største program for forskning og innovasjon i sitt slag. Programmet skal starte opp 1. januar 2014. Den danske forskningsministeren Morten Østergaard sa etter møtet at Europa er i en vanskelig situasjon. Han viste til den økonomiske krisen og høy arbeidsledighet blant unge, og mente at ny vekst og nye arbeidsplasser primært skapes gjennom å investere tungt i kunnskap og innovasjon.

Enighet om overordnede prioriteringer
Forslaget fra Kommisjonen til nytt rammeprogram utgjør en pakke på i alt seks dokumenter, inkludert Euratom. Den politiske enigheten i Rådet fra 31. mai om hovedforordningen - som angir de overordnede prioriteringene for Horizon 2020 - åpner for videre forhandlinger i Rådet om de øvrige delene av Kommisjonens forslag, og etter hvert også enighet med Europaparlamentet om det neste rammeprogrammet. Enigheten i går innebærer en såkalt delvis generell innstilling (”partial general approach”). Dette innebærer en enighet om hovedelementene i forordningen, men med forbehold om utfallet av de pågående forhandlingene om langtidsbudsjettet for EU for perioden 2014 – 2020 og posisjonen til Europaparlamentet.

Styrket tverrgående koordinering
Det ble i møtet gitt uttrykk for stor grad av tilfredshet med formannskapets innsats og resultatet av denne. Det er tatt to strukturelle hovedgrep:Forslaget er styrket hva gjelder tverrgående koordinering i Horizon 2020. Det er også foretatt en oppdeling av den sjette samfunnsutfordringen om ”Inkluderende, innovative og trygge samfunn” i to. Samfunnsfag og humaniora får dermed et tydeligere "eget" program i Horizon 2020. På samme tid videreføres satsingen på sikkerhetsforskning i det 7. rammeprogrammet som en egen samfunnsutfordring i Horizon 2020. Dette gir syv samfunnsutfordringer i Horizon 2020, mot seks i Kommisjonens forslag. Kommisjonen har en reservasjon på hele innstillingen fra Rådet.  

Uenighet om forskning på stamceller
Forskning på stamceller ble som ventet et hovedtema i møtet. Det lå en stund an til at dette spørsmålet ville kunne blokkere for en politisk enighet. Forsknings- og innovasjonskommissær Maire Geoghean Quinn understreket at det når det gjelder stamceller legges opp til samme prosedyre som i det 7. rammeprogrammet for forskning. Kommisjonen vil, på samme måte som i forhandlingene om det nåværende rammeprogrammet, fremsette en erklæring ved avslutningen av forhandlingene der de gjør det klart at dagens regelverk for forskning på stamceller vil videreføres, altså ikke endres. Det har vært et visst press fra enkelte medlemsland for å få Kommisjonen til å fremsette en slik erklæring allerede nå.

Finansiering av store prosjekter
Spørsmålet om finansiering av storskala prosjekter, som fusjonskraftverket ITER og jordobservasjonsprogrammet GMES, ble tatt opp av enkelte land i møtet. Slike prosjekter er av Kommisjonen foreslått å skulle finansieres utenfor EU-budsjettet i neste periode, det vil si av landene, mens flere land ønsker det finansiert over EU-budsjettet for neste periode. Kommissær Quinn sa på pressekonferansen etter møtet at Horizon 2020 ikke er det rette finansieringsinstrumentet for slike storskalaprosjekter. Det bør finnes andre finansieringsinstrumenter for slike prosjekter. Hun ga uttrykk for at det ikke må være slik  at forskningsbudsjettet skal dekke inn finansieringsbehov etter hvert som de oppstår i slike store  prosjekter.              

Diskuteres videre under kypriotisk formannskap
Ministrene tok også to fremdriftsrapporter til etterretning. Disse er utarbeidet på bakgrunn av innledende diskusjoner i Rådets arbeidsgruppe for forskning om de øvrige delene av pakken til etablering av det neste rammeprogrammet. Den første rapporten gir en oppsummering av diskusjonene om særprogrammet til iverksettelse av Horizon 2020, reglene for deltakelse og Euratom-programmet om nukleær forskning. Den andre fremdriftsrapporten omhandler Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT), herunder en strategisk innovasjonsagenda for EIT i neste periode.

Det neste formannskapet – Kypros – vil måtte ta disse delene av pakken videre i retning av en tilsvarende politisk enighet som den som ble oppnådd i Rådet 31. mai om rammeverket for Horizon 2020. Det er formelle møter i Konkurranseevnerådet i oktober og desember under det kypriotiske formannskapet. Videre forhandlinger om Horizon 2020 vil være en hovedprioritering innenfor forskningfor det kypriotiske formannskapet i andre halvår av 2012.

Pressemelding om møtet med foreløpige konklusjoner finnes her.

Kommisjonens erklæring om stamcelleforskning i det 7. rammeprogrammet for forskning finnes her.   

 

Til toppen