Enighet om bedre informasjon til forbrukere

Under en høring i EUs økonomiske og sosiale komité i forrige uke var det enighet om at forbrukere i større grad må informeres. Flere påpekte at kvaliteten på informasjonen er viktig for at forbrukerne skal kunne gjøre bevisste valg i forhold til ulike varer og tjenester.

Single Market Observatory (SMO) arrangerte mandag 1. mars en høring i EUs økonomiske og sosial komité (EESC) angående forbrukerinformasjon. Høringen ble arrangert som et ledd i et initiativ fra EESC om å utarbeide en egeninitiert rapport om forbrukerinformasjon. Dette initiativet er knyttet til bekymringer rundt at Kommisjonen foreslår en totalharmonisering av forbrukerregelverk, herunder bestemmelser om forbrukerinformasjon, og bruk av en ”gjennomsnittsforbruker” som standard. 

Bruk av en slik standard er interessant fordi man da tar utgangspunkt i at man kun trenger ett harmonisert regelverk som baserer seg på denne gjennomsnittsforbrukeren. Spørsmålet er riktignok hvordan denne forbrukeren skal defineres, da dette vil ha implikasjoner for hvilket regelverk som blir gjeldene i de berørte landene. For Norge er det i så tilfelle interessant hvordan en slik gjennomsnittsforbruker defineres i forhold til våre egne forbrukere.

SMO ønsket med høringen å få innspill fra ulike aktører som berøres av bestemmelser for forbrukerrettigheter. Det forelå på forhånd en rekke spørsmål som var utgangspunkt for høringen. Flere av disse ble ikke diskutert, men det ble imidlertid oppfordret til å sende inn kommentarer i etterkant. Rapportør Pegado Liz vil nå tilpasse sin rapport i henhold til bidragene som ble presentert under høringen. Det er planlagt at kommissær Reding deltar på et av møtene i seksjonen for det indre marked, produksjon og forbruk i EESC, for å diskutere temaet. Videre er det ønskelig at rapporten blir vedtatt i plenumsmøtet i april eller mai.

Delegasjonens rapport fra høringen kan leses her.

Til toppen