Enighet om ekstraordinært krisetilskudd til reindriften

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforening (NRL) kom i dag til enighet om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

For å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av beitekrisen har Landbruks- og matdepartementet og NRL blitt enige om å etablere et ekstraordinært krisetilskudd på 30.000 kroner per siidaandel, i tillegg vil gjeldende ordning for kalveslaktetilskudd utvides til å gjelde slakt av all rein i avtaleåret 2020/2021.

Den ekstraordinære ordningen er etablert innenfor rammene av gjeldende avtale og innenfor formålet for Reindriftsavtalen 2020/2021 som er vedtatt av Stortinget.

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå har kommet til enighet om en ekstraordinær kompensasjonsordning som skal redusere de økonomiske tapene i næringa. Dette skal iverksettes raskt, slik at reineierne kan søke om det ekstraordinære krisetilskuddet og få utbetalt tilskuddet i løpet av kort tid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bollestad mater rein på Finnmarksvidda.
Vinteren og våren 2020 opplevde reindriften i Norge en alvorlig beitekrise med svært vanskelige beiteforhold. Landbruks- og matminister besøkte Finnmarksvidda høsten 2020. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Vinteren og våren 2020 opplevde reindriften i Norge en alvorlig beitekrise med svært vanskelige beiteforhold. Regjeringen har støttet opp om reindriftsnæringen gjennom beitekrisen og styrket bl.a. reindriftsavtalen med ekstraordinære bevilgninger på totalt 30 millioner kroner våren 2020.

Til tross for iverksatte tiltak for å redusere tap av rein på vinter- og vårbeitene har beitekrisen hatt store konsekvenser for produksjon, og for reindriftsnæringens økonomi. Kalvetilgangen er betydelig redusert, og slakteuttaket i 2020 er redusert med i underkant av 40 prosent i forhold til 2019.

– Jeg har hele veien vært opptatt av å håndtere krisen innenfor etablerte strukturer. Samarbeidet med NRL er konstruktivt og godt. Jeg er opptatt av at vi også fremover sammen ser på tiltak som kan gjøre oss enda bedre forberedt for fremtidige beitekriser, sier Bollestad.