Enighet om EUs langtidsbudsjett

Rapport fra finansråd Astrid Erlingsen, EU-delegasjonen

Etter lange og harde forhandlinger klarte EUs medlemsstater fredag å bli enige om et langtidsbudsjett for perioden 2014 til 2020. Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

Det europeiske råd klarte fredag å bli enige om et nytt langtidsbudsjett for perioden 2014 til 2020. (Photo credit: The Council of the European Union)

Etter lange og harde forhandlinger klarte EUs medlemsstater å bli enige om et langtidsbudsjett for perioden 2014 til 2020 på møtet i Det europeiske råd (DER) i Brussel 7. og 8. februar. Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

Totalrammen i budsjettet er redusert med tre prosent sammenlignet med inneværende budsjettperiode, og det er også kuttet betydelig sammenlignet med Europakommisjonens opprinnelige forslag. Budsjettprosessen har i korthet vist at medlemsstatene har stor gjennomslagskraft i slike forhandlinger, og at fellesskapshensyn i stor grad har måttet vike plass for enkeltstaters interesser.

Rådspresident Herman Van Rompuy og Kommisjonens president José Manuel Barroso har begge fremhevet at budsjettet burde være fremtidsrettet og ivareta EUs felles målsettinger, mens flertallet av medlemsstatene har lagt mer vekt på sine respektive hjemlige interesser, i form av bidragsrabatter eller overføringer til landbruk og samhørighet. Noen land blir av enkelte analytikere utropt til seierherrer, herunder Storbritannia, som beholder sin rabatt uendret, og Danmark, som får en rabatt på 130 millioner euro. Nederland og Sverige karakteriseres som tapere i budsjettprosessen fordi de får sine rabatter vesentlig redusert.

Prosessen med å vedta langtidsbudsjettet er langt fra over, da det også skal godkjennes av Europaparlamentet. Parlamentet har varslet at de vil ha store problemer med å godta fredagens budsjettavtale i Det europeiske råd, og de ønsker hemmelig stemmegivning. Det gjenstår imidlertid å se om Parlamentet, når det kommer til stykket, vil bruke sin rett til å avvise den foreliggende budsjettavtalen, eller om parlamentsmedlemmene vil stemme i tråd med medlemsstatenes ønsker.

Det vil nå bli innledet forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet. Blant annet vil det bli diskutert hvordan budsjettet eventuelt skal evalueres underveis i syvårsperioden og om det skal være en viss fleksibilitet på tvers av både poster og budsjettår dersom midler til avsatte formål ikke blir benyttet som forutsatt.

I tabellen nedenfor er det foretatt en overordnet sammenligning av:
- tallene fra Kommisjonens budsjettforslag
- Van Rompuys forslag 14. november 2012
- Van Rompuys forslag fremmet under toppmøtet 22. november 2012
- budsjettavtalen i Det europeiske råd 8. februar 2013

(Tabellen omhandler kun postene innenfor langtidsbudsjettet. Tall i millioner euro, 2011-tall)

Bevilgningsforpliktelser Kommisjonens forslag Van Rompuy 14. november 2012 Van Rompuy 22. november 2012 Det europeiske råd 8. februar 2013

 1) Smart and inclusive growth*

 494,763

- - 450,763

 Competitiveness for growth and employment

-

152,652 139,543 125,614

 Economic, social and territorial cohesion

-

309,495 320,148 325,149

 2) Sustainable growth: Natural resources

 386,472

364,472 372,229 373,179

 Of which: Market related expenditure & direct payments

 283,051

 269,852  277,852  277,851

 3) Security and citizenship

 18,809

 18,309  16,685  15,686

 4) Global Europe

 70,000

 65,650  60,667  58,704

 5) Administration

 63,165

 62,629  62,629  61,629

 Of which: Administrative expenditure of the institutions

 51,000

 50,464  50,464  49,798

 6) Compensations

 27

 -  -  27

 Total

 1033,235

 97,207  971,901  959,988

*Kommisjonen bruker i sitt budsjettforslag hovedtittelen "Smart and inclusive growth", i stedet for underkategoriene "Competitiveness for growth and employment" og "Economic, social and territorial cohesion", som Van Rompuy opererer med.

Konklusjonene fra Det europeiske råd kan leses i sin helhet her.

EU-delegasjonen vil følge opp med en nærmere omtale av enigheten om EUs neste langtidsbudsjett som ble oppnådd på møtet i Det europeiske råd.

Til toppen