Enighet om mål for reduksjon av fattigdom i Europa

Arbeids- og sosialministrene ble blant annet enige om mål for reduksjon av fattigdom i Europa på sitt rådsmøte 7. juni. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Arbeids- og sosialministrene ble på rådsmøtet i Luxembourg 7. juni 2010 enige om en målsetting om å redusere antall personer som risikerer fattigdom og sosial ekskludering med 20 millioner innen 2020. Målet skal gjelde selv om man blir nødt til å revidere tallet og måleindikatore innen 2015. Ministrene ble enige om både mål og de ulike fattigdomsindikatorene.

Målet om fattigdomsreduksjon har vært gjenstand for stor diskusjon og det var ingen selvfølge at de skulle få til enighet.  I mars ga regjeringssjefene beskjed om at det måtte arbeides mer med utforming av fattigdomsmålet og flere medlemsland (blant annet Italia, Tsjekkia og Polen) ga under arbeids- og sosialministermøtet uttrykk for nokså liten entusiasme, og viste til at målet om 20 millioner innen 2020 er for høyt.

Ministrene ble enige om det spanske formannskapets forslag til konklusjoner  om at “ the quantitative target set by the ‘Europe 2020’ strategy for social inclusion should be worded in a way so as to call for reducing by 20 million the number of persons at risk of poverty and exclusion by 2020” and “accepting the three indicators proposed by the Social Protection Committee” (SPC).

De tre indikatorene som vil gjelde etter forslaget er følgende:

 1. Inntekt. Personer som lever med mindre enn 60 % av den nasjonale medianinntekten,

2. Materiell deprivasjon (lav inntekt, dårlige boforhold, arbeidsledige foreldre osv). Blant annet personer som har eller erfarer minst fire av ni ulike deprivasjonssituasjoner, og

3. Husholdning uten jobb minst ett år.

Medlemsstatene vil deretter sette sine nasjonale mål basert på de indikatorer som anses best egnet nasjonalt. 

Det gjenstår forøvrig at ministrene blir enige om hvilket år som skal være referanse. Noen foretrekker 2008 fordi det årets statistikk ikke reflekterer krisetallene, men her er det ulike syn og Rådet må beslutte dette senere i juni. 

Retningslinjene for sysselsetting
Forslaget til retningslinjer for sysselsetting (Guidelines for Employment) innebærer blant annet økt deltakelse av kvinner og menn i arbeidsmarkedet, redusert arbeidsledighet og promotering av kvalitetsjobber. Videre skal man utvikle arbeidskraften slik at den matcher behovene fremover, fremme livslang læring, forbedre kvaliteten i utdanningssystemene på alle nivå, samt øke deltakelsen i høyere utdanning.  Også fattigdomsbekjempelse og fremming av sosial inklusjon omfattes av retningslinjene. Siden Europaparlamentets syn først forventes i september/oktober, ble ministrene nå kun enige om en generell tilnærming til retningslinjene, særlig basert på kjønnsdimensjonen.

Resolusjon om ny ”European disability framework”
Kommisjonen og medlemslandene foreslås å sikre en effektiv implementering av FN’s konvensjon om rettigheter for mennesker med funksjonshemming og å påbegynne arbeidet med en ny europeisk strategi for integrering av funksjonshemmede i Europa. Denne må ta utgangspunkt i verdiene i de europeiske traktater, Europa 2020- strategien samt FN’s konvensjon om rettigheter for mennesker med funksjonshemming.

Pensjon – interimsrapport
Det nevnes også at Ministrene tok til etterretning en felles interimsrapport om pensjoner fra the Economic Policy Committee (EPC) og SPC. EPC/SPC rapporten skal bidra til en revurdering av pensjonsreformene i EU i lys av de pågående utfordringene og å utvikle en oppdatert agenda for å etablere bærekraftige og adekvate pensjonsordninger.  Det oppfordres til økt fokus på pensjonssystemenes evne til å levere tilstrekkelige pensjoner, herunder på minimumspensjonenes rolle.

Videre oppfordres det til å undersøke private pensjonsordninger sett i lys av behovet for sikkerhet for pensjonen. Interimsrapporten skal bearbeides videre med sikte på å bli ferdigstilt til finansministermøtet og arbeids- og sosialministermøtene under det belgiske formannskapet.

“New skills for new jobs”
Arbeids- og sosialministrene ble enige om rådskonklusjoner om ”New skills for new jobs” Medlemsstatene oppfordres her til å investere i ferdigheter og å modernisere utdannelsessystemene samt å fremme livslang læring. Kommisjonen oppfordres blant annet til i løpet av høsten 2010 å arbeide videre med å sikre dette initiativets sammenheng og forankring inn i Europa 2020- strategien, særlig i forhold til flaggskipsinitiativet ”En dagsorden for nye ferdigheter til nye jobber”.

Aktiv aldring
Arbeids- og sosialministrene ble også enige om konklusjoner om aktiv aldring. Disse innebærer anbefalinger om at medlemsstatene prioriterer initiativer som kan sikre aktiv aldring for de neste årene.

Aktiv aldring bør først og fremst sikres gjennom eldres fortsatte deltakelse på arbeidsmarkedet og gjennom tilbud om å delta i frivillig arbeid. Det anbefales også at eldres adgang til utdannelsessystemer og kommunikasjonsteknologier forbedres med sikte på å sikre de eldres inkludering i arbeidsmarkedet.

Kommisjonen blir oppfordret til å utarbeide en ny handlingsplan for 2011 med formål å fremme verdighet, helse og livskvalitet for eldre mennesker og det foreslås at 2012 utpekes til det europeiske år for aktiv aldring.

Både Kommisjonen og medlemsstatene oppfordres til å styrke samarbeidet på området blant annet gjennom den åpne koordinasjonsmetoden (OMC).

Les pressemelding fra arbeids- og sosialministermøtet her.

Til toppen