Enighet om ny reindriftsavtale

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 17. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 – 30.06.2016.

-  Jeg er glad for at det er enighet om ny reindriftsavtale. Avtalen prioriterer tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. Den gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening for den enkelte reineier, og legger bedre til rette for de som har reindrift som hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 113,0 millioner kroner. Dette er en økning på 1,5 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2015/2016 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Reintallsreduksjon

Reindriften er nå inne i sluttfasen av den treårsperioden som Reindriftsstyret har satt for gjennomføring av reintallsreduksjonen. I denne situasjonen har avtalepartene sett det som viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens tilskuddssystem hvor de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres. 

- Avtalen vil bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen. I tillegg vil en videreføring støtte opp om de reindriftsutøverne som har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Økt slakting og omsetning av reinkjøtt

Avtalepartene har sett det som viktig at Reindriftsavtalen 2015/2016 særlig prioriterer tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. Infrastrukturen i reindriften styrkes. Reineierne stimuleres til økt slakteuttak gjennom en ekstraordinær økning av det produksjonsrettede tilskuddene. Samtidig legges det til rette for merkenøytral markedsføring i regi av Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt. 

Nytt rapporterings- og klassifiseringssystem for reinkjøtt

For å få bedre oversikt og enklere kontroll av hva som slaktes, samt å legge til rette for økt inntjening hos den enkelte reineier, er det nødvendig å se på hele verdikjeden fra vidde til bord. Avtalepartene er enige om at det innføres et nytt rapporterings- og klassifiseringssystem for reinkjøtt, og at de nye systemene er operative fra høsten 2015. Nytt klassifiseringssystem vil bidra til å premiere levering av slakterein med god kjøttfylde, og dermed stimulere reineierne til å øke inntjeningen av den enkelte rein.  

Potensiale for økt verdiskaping

Reindriften er i en unik posisjon ved at potensialet for økt verdiskaping er langt høyere enn i dag. Avtalepartene ser viktigheten av at det legges til rette for at reindriften får utnyttet potensialet for økt verdiskaping. Over reindriftsavtalen 2015/2016 stimuleres det til økt produksjon, og det blir lagt opp til å utvikle en ordning for lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften.