Enighet om nye regler for industriutslipp og tømmerhandel

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen er enige om å skjerpe reglene for industriutslipp, samt å forby import av ulovlig hugget tømmer. Norge har bidratt med innspill i prosessen.

  • Nye EU-regler for industriutslipp med snevrere unntaksmuligheter, men lange overgangsperioder for store forbrenningsanlegg
  • Nytt EU-forbud mot import av ulovlig hugget tømmer, men reglene omfatter ikke papirprodukter
  • Formelle vedtak i Rådet og i plenum i Europaparlamentet gjenstår

Industriutslipp (IED)
Kommisjonens forslag til revidert direktiv om industriforurensning ble fremlagt 21.12.2007. Forslaget har som formål å styrke gjennomføringen av eksisterende krav til industriutslipp og å innskjerpe kravene på noen områder. Av totalt 50.000 europeiske anlegg som omfattes, antas halvparten ikke å oppfylle kravene i direktivet.

Europaparlamentet hadde første lesning 10.03.2009 og Rådet oppnådde politisk enighet den 25.06.2009. Andre lesning i komiteen i Europaparlamentet fant sted 4. mai 2010 (se siste rapport 5. mai). Den 16. juni ble det oppnådd enighet i trilogforhandlinger slik at det nå ligger til rette for vedtak i andre lesning. Avstemming i Rådet var i Coreper 18. juni, mens plenum i Europaparlamentet stemmer primo juli. Det er svært liten sannsynlighet for endringer nå.

Hovedkompromissene er som følger:

1) Unntak fra krav til bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT) – artikkel 15 (4). Krav til at unntak bare kan gis for enkeltanlegg (”specific cases”) hvis BAT kan “ lead to disproportionately higher costs compared to the environmental benefits due to:

(a) the geographical location or the local environmental conditions of the installation concerned; or

(b) the technical characteristics of the installation concerned”. Det gjelder dokumentasjonskrav for dette.

2) Nye minimumskrav for enkelte industrityper med svak implementering av BAT og betydelig miljøpåvirkning kan bare foreslås etter en grundig vurdering – artikkel 73 (1).

3) Unntak for store forbrenningsanlegg ut fra nasjonale omstillingsplaner (National Transition Plans - NTP). Utsettelse til juni 2020 på NOx and SO2. Unntak for visse store, gamle forbrenningsanlegg med inntil 17 500 timers gjenstående driftstid.

4) I tillegg var det av spesiell interesse for Norge hvordan inspeksjonskrav ble fastsatt – artikkel 23 (4). Dette lyder nå:

“The period between two site visits shall be based on a systematic appraisal of the environmental risks of the installations concerned and shall not exceed one year for installations posing the highest risks and three years for installations posing the lowest risks. If an inspection has identified an important case of non compliance with the permit conditions, an additional site visit shall be carried out within six months.”

Tømmerhandel
Kommisjonen fremmet i oktober 2008 et forslag til en ny forordning om handel med tømmer. Kjernen i forslaget er krav til at importører og produsenter gjennomfører undersøkelser av risikoaspekter ("due diligence") for å bidra til at tømmer som omsettes i EU ikke er hugget ulovlig. Parlamentet vedtok i april 2009 i sin første lesning en skjerping av forslaget, blant annet med eksplisitt forbud mot omsetning av ulovlig hugget tømmer og utvidelse av kretsen av ansvarlige til forhandlere. Rådet nådde den 15. desember politisk enighet i første lesning, og Europaparlamentet stemte så i andre lesning i komiteen den 4. mai (se siste rapport 5. mai). Den 16. juni ble det enighet i trilogforhandlingene. Plenumsvoteringen i Europaparlametet skal skje i juli, mens Rådet skal behandles saken endelig i september. Det er ikke forventet flere endringer nå.

Hovedpunktene er:

1) Eksplisitt forbud mot å sette ulovlig hugget tømmer på markedet, basert på krav om ”due diligence”.

2) Krav til aktsomhet i forhandlerkjeden. Alle i distribusjonskjeden skal ha dokumentasjon om opprinnelsen til tømmerprodukter.

3) Lovlighetskontrollen omfatter lovgiving for naturmangfold og skogforvaltning samt regler for hogsten direkte, men bare i begrenset grad bredere sosiale og økonomiske aspekter.

4) Ikke minstekrav til kontroll og sanksjoner.

Vurdering
Samlet sett er vedtakene et tydelig signal om at EU er beslutningsdyktig med ambisjoner på miljø, selv i lys av finanskrisen. Spansk formannskap og et nytt Europaparlament har endelig kommet til konkrete vedtak. Norge har gitt innspill til begge prosessene på ”riktig” tidspunkt, og som nå viser seg å ligge svært nær kompromissene.

Til toppen