Enighet om nytt EU-regelverk for jernbanen

Rapport fra transportråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

Et meget vellykket dansk EU-formannskap på transportområdet ble avsluttet på rådsmøtet 7.juni med enighet om et omarbeidet regelverk for jernbanen. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

Det danske formannskapet har på transportområdet konsentrert seg om noen utvalgte lovsaker og konkrete utfordringer, mens formannskapet i liten grad brukte energi på mer generelle transportpolitiske saker og spørsmål. Som det ble sagt i Europaparlamentet transportkomité den 19.juni da den danske transportministeren rapporterte resultatene: Danmark leverte det de lovet.

Formannskapet har vært seriøst, produktivt og samarbeidet godt med Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtereferat fra Rådsmøtet 7. juni kan leses her, og videre omtale om regelverket han leses her.

Blant høydepunktene er:

- Enighet om hovedretningslinjene for det nye transeuropeiske transportnettverksprogrammet (TEN-T), med særlig vekt på etablering av et sammenhengende kjernenettverk.

- Enighet om hovedprinsippene for den nye finansieringsordningen for utbygging av infrastruktur (CEF) med unntak av budsjettet som fastsettes senere som del av EUs nye langtidsbudsjett (MFF) for perioden 2014-2020.

- Enighet om to av tre elementer i den såkalte Airports Package. For det første ble det enighet om endringer i regelverket for bakkehåndteringstjenestene for å skape større konkurranse og bedre kvalitet. Og for det andre ble det oppnåd enighet om balanserte prosedyrer for fastsetting av operative støyrestriksjoner, som i større grad bygger på nærhetsprinsippet enn det Kommisjonen hadde foreslått.

- Enighet om et omarbeidet regelverk for jernbanen etter meget vanskelige trilogforhandlinger mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen.

Formannskapet holdt en vellykket konferanse for å få større fart i utbyggingen av det nye signal- og kontrollsystemet for jernbanen (ERTMS) som vil redusere kostnadene og gi bedre flyt og sikkerhet i togtrafikken. En konferanse om finansiering av store infrastrukturprosjekter supplerte arbeidet med forordningen om den nye finansieringsordningen for utbygging av infrastruktur (CEF). Dessuten avholdes det et høynivåmøte om trafikksikkerhet i København i dag, den 27.juni.

I tillegg har Danmark vært aktiv i kulissene for å promotere adgang til å bruke modulvogntog i nabolandstrafikk. På dette området har imidlertid reaksjonene vært langt mer delte; jamfør striden mellom Europakommisjonen og Europaparlamentet om fortolkningen av direktiv 96/53 om kjøretøyers vekter og dimensjoner.

Til toppen