Enklere å søke tilskudd til boliger for rusbehandling

Regjeringen sender på høring et forslag til forskriftendring som gjør det enklere for private som samarbeider med statlige aktører å søke Husbanken om tilskudd til utleieboliger. Det gjelder blant annet organisasjoner som tilbyr behandling til rusavhengige.

Forskriftsendringen vil gjøre det mulig for private utbyggere å inngå avtale også med statlige aktører, for eksempel helseforetak, om tildelingsrett til utleieboliger.

Private aktører må i dag tinglyse en klausul som gir kommunen tildelingsrett til boligene i minst 20 år for å kunne motta tilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Det innebærer at stiftelser som i dag tilbyr eksempelvis behandlingsplasser til rusavhengige etter avtale med helseforetak, ikke kan motta tilskudd til utleieboliger selv om målgruppen er i tråd med tilskuddets formål.

– Ruspasienter som er motivert og har behov for behandling, opplever i dag for lang ventetid. Nå legger vi bedre til rette for ideelle organisasjoner og private som tilbyr behandlingsplasser til rusavhengige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Både kommuner, stiftelser og andre aktører kan i dag søke om tilskudd til utleieboliger. Formålet med tilskuddet er å etablere flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. Det betyr at også aktører innenfor barnevern, psykiatri eller andre velferdstilbud vil kunne få fordel av forskriftsendringen. Et bedre tilbud til disse gruppene vil kunne avlaste det kommunale tjenesteapparatet.

Les høringsbrevet. Høringsinstansene har frist til 1. september for å komme med merknader.

Til toppen