Enova støttet nær 6000 energi- og klimaprosjekter i 2014

I 2014 støttet Enova om lag 1400 prosjekter i næringslivet og offentlig sektor, og 4500 tiltak i bolig. Til sammen ga dette et energi- og klimaresultat på 1,7 terawattimer (TWh). Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket til alle husholdninger i Drammen, Fredrikstad og Tromsø.

Satsingen gjennom Enova spenner vidt. I 2014 ble det gitt støtte til tiltak innen bygg, anlegg, industri, varme og ny teknologi. Energi- og klimateknologiprosjekter utgjorde en betydelig del av støtten i perioden. Enova vedtok støtte på til sammen 1,73 milliarder kroner til 24 teknologiprosjekter.

- Med satsingen gjennom Enova legger Regjeringen til rette for å utvikle ny teknologi som kan hjelpe oss til å redusere utslippene av klimagasser og spare energi i framtida. Jeg er glad for at næringslivet og industrien ser verdien av denne satsingen, og er med på å bidra til at utslippene reduseres, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Satsingen på energiomlegging gjennom Enova er en langsiktig satsing på utvikling av markedet for miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og å redusere utslipp av klimagasser.

Les mer om dette i Enovas resultat- og aktivitetsrapport 2014.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er et viktig verktøy i regjeringens satsing på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Til toppen