Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

69 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 25. september ble 69 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om klinisk utprøving av legemidler til mennesker og et direktiv som skal redusere diskriminering av arbeidsinnvandrere.

Fungerende EU-ambassadør Ingrid Schulerud ledet møtet i EØS-komiteen 25. september. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.


Norge har EØS-formannskapet i andre halvår av 2015, og komitemøtet mellom EU og EØS-/EFTA-landene 25. september ble ledet av fungerende EU-ambassadør Ingrid Schulerud.

Sjeldne og alvorlige sykdommer

Gjennom å delta i klinisk utprøving av legemidler kan pasienter få adgang til ny og innovativ behandling. Gjeldende regulering av kliniske utprøvninger av legemidler til mennesker er blitt kritisert, både av industri, forskere og pasienter. Antallet søknader om kliniske utprøvninger i EU har gått ned og kostnadene har økt vesentlig.

På møtet i EØS-komiteen ble to gjeldende direktiver erstattet med nytt regelverk i form av en forordning. Den innebærer et mer omfattende og detaljert regelverk, og har nye regler om kliniske utprøvninger av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer samt alvorlige sykdommer.

På grunn av budsjettmessige konsekvenser ble forordningen innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Diskriminering av arbeidsinnvandrere

EØS-komiteen vedtok også å innlemme et direktiv som inneholder tiltak for å sikre bedre etterlevelse av retten til å ferdes og oppholde seg fritt i EØS-området. Det skal redusere diskriminering av arbeidsinnvandrere på grunn av nasjonalitet, redusere gapet mellom arbeidsinnvandreres rettigheter på papiret og hvordan disse praktiseres, redusere omfanget av urettferdig praksis mot arbeidsinnvandrere og styrke deres muligheter til selv å sikre at de får sine rettigheter.

Direktivet stiller flere krav til tiltak, blant annet etablering av nasjonale kontaktpunkter for informasjon, assistanse og rådgivning samt etablering av klagemuligheter på nasjonalt nivå. Direktivet skal sikre bedre informasjon til arbeidstakere og arbeidsgivere og fremme dialog mellom frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet.

Det er ikke behov for å etablere nye ordninger eller informasjonskanaler for å stryke rettighetene til EØS-arbeidstakere i Norge. Norge har allerede ordninger som tilfredsstiller kravene som direktivet stiller.

Grensekryssende forsendelser av avfall

EØS-komiteen vedtok å innlemme en forordning som endrer eksisterende regler for grensekryssende forsendelser av avfall. Endringene knytter seg i hovedsak til skjerpelser av bestemmelsene om inspeksjoner, tilsyn og kontroll med slike forsendelser.

Animalske biprodukter

Også en hovedforordning med tilhørende regelverk om animalske biprodukter som ikke er beregnet til konsum, ble innlemmet i EØS-avtalen. Reglene skal sikre at biprodukter fra dyr, herunder fisk, kan utnyttes optimalt uten fare for folke- eller dyrehelsen. Det betyr at biprodukter i større grad kan brukes til energiutvinning, fôr, gjødsel, tekniske produkter med videre i stedet for til avfall. I noen få tilfeller betyr det også strengere krav, for eksempel til produksjon av kjøttbenmel. Formålet med de nye forordningene er både å forenkle tidligere EU-regelverk og å samle bestemmelsene i færre forordninger.

Industriutslipp

Industriutslippsdirektivet, som også ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i dag, slår sammen og reviderer syv direktiver, herunder direktivet om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet) og direktivet om store forbrenningsanlegg. Hovedelementene i regelverket handler om å forbedre miljøet, sikre en effektiv ressursallokering og medvirke til at den tekniske innovasjon på miljøområdet drives fremover. Direktivet skjerper prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Nytteeffektene vil i hovedsak være knyttet til redusert omfang av helse- og miljøskader, forenklet arbeid med tillatelser og redusert konkurransevridning.

Her kan du lese mer om alle rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 25. september 2015. 

Neste møte i EØS-komiteen i Brussel er 30. oktober.

Se også:

Les mer om EØS-komiteen

Til toppen