EØS-midlene drøftet i Europaparlamentet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EØS-midlene ønskes velkommen som et betydelig bidrag til bærekraftig og inkluderende vekst i Europa.

EØS-midlene var tema under møtet i Europaparlamentets komite for internasjonal handel 30. juni. Nestleder Ingrid Schulerud ved EU-delegasjonen orienterte. Foto: Wera Helstrøm, EU-delegasjonen.

Avtalene mellom EU og EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein om en ny periode for finansieringsmekanismene «EEA and Norway Grants» (EØS-midlene) ble 30. juni drøftet i Europaparlamentets komite for internasjonal handel (INTA).

Felles utfordringer

Europaparlamentet skal formelt gi sitt samtykke til avtalene som ble signert mellom Det europeiske råd og Norge og de andre giverlandene 3. mai 2016. Avtalene gjelder nye økonomiske bidrag til de mindre velstående landene i EØS-området. Norge skal bidra med om lag 23 milliarder kroner over den neste sjuårsperioden for EØS-midlene. Til sammen skal Norge, Island og Liechtenstein bidra med 2,8 milliarder euro.  

- Utfordringene som Europa står overfor er våre felles utfordringer. Felles innsats vil være til fordel for alle. EØS-midlene er et unikt instrument i så måte, gitt at de både skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter, og samtidig styrke relasjonene landene imellom, sa nestleder ved EU-delegasjonen, Ingrid Schulerud, under komitemøtet.

Europaparlamentets komite for internasjonal handel. Foto: Wera Helstrøm, EU-delegasjonen.

Inkluderende og bærekraftig vekst

Komiteen ble forelagt et utkast til anbefaling om å godkjenne avtalene. I utkastet vises det til at det fortsatt er behov for redusere sosiale og økonomiske ulikheter innenfor EØS-området, og at EØS-midlene vil være et betydelig bidrag til å oppnå overordnede mål for «Europa 2020» om smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Bidraget fra EØS/EFTA-landene innebærer en økning på 11,3 prosent siden forrige finansieringsperiode 2009-2014.

- Vårt bidrag er basert på en visjon om å arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sa Schulerud.

Gjennom EØS-midlene vil Norge blant annet gi høy prioritet til innsats for miljø, klima og fornybar energi. For å fremme økonomisk vekst og konkurransedyktighet, vil også investeringer i kunnskap, forskning og innovasjon gis prioritet. For å styrke inkludering av alle grupper, vil det også legges vekt på prosjekter rettet mot barn og ungdom i risikosonen, asyl- og migrasjonsområdet, og styrking av sivilt samfunn.

Se video-opptak fra komitemøtet.