Ny strategi for risikostyring av EØS-midlene

14 milliarder. 15 mottakerland. 144 programmer. Suksessen er ikke sikret på forhånd. Bedre risikostyring skal bidra til å nå EØS-midlenes målsettinger.

14 milliarder. 15 mottakerland. 144 programmer. Suksessen er ikke sikret på forhånd. Bedre risikostyring skal bidra til å nå EØS-midlenes målsettinger.

I en tid med store utfordringer i Europa, er det viktigere enn noen gang å maksimere resultatene og effektiviteten i bruk av offentlige midler. Dette innebærer samtidig å balansere viljen til å ta risiko og omfanget av kontrolltiltak. Dette gjelder også EØS-midlene.

Like før sommeren vedtok Island, Liechtenstein og Norge en ny strategi for risikostyring av ordningene, blant annet som resultat av et samarbeid med Ernst&Young. Strategien vektlegger at effektiv risikostyring bidrar til å produsere bedre resultater, og handler ikke kun om å iverksette tiltak mot korrupsjon. Den understreker også at ansvaret for dette påligger alle som er involvert i gjennomføringen av EØS-midlene: giverne, EØS-midlenes sekretariat i Brussel, mottakerlandene, programoperatører og prosjektansvarlige.

Strategien er i ferd med å bli tatt i bruk, og ble presentert for mottakerlandene på et seminar om risikostyring og godt styresett i Sofia tirsdag.  Over 30 deltakere fra de nasjonale kontaktpunktene som er øverste ansvarlige for gjennomføringen av EØS-midlene i hvert land, deltok.

Partnerskap med TI
Transparency International (TI) gir viktige bidrag til dette arbeidet. Under seminaret presenterte TI et verktøy for å vurdere korrupsjonsrisiko i de over 140 ulike programmene som skal gjennomføres. Dette verktøyet har blitt spesielt utviklet for EØS-midlene som del av en strategisk partnerskapsavtale med anti-korrupsjonsnettverket.

– Vi setter pris at våre erfaringer og kunnskap om korrupsjon og risikoutfordringer kan bidra til effektiv gjennomføring av programmer og prosjekter under EØS-midlene, sier Anja Osterhaus regionansvarlig for Europa og Sentral-Asia i Transparency International.

Norge ser på dette arbeidet som en pågående læringsprosess, der verktøyene og retningslinjene oppdateres underveis. Mottakerlandene er også utfordret til å foreslå justeringer for å gjøre risikostyringen både enklere og mer effektiv.

Effektiv gjennomføring av EØS-midlene innebærer ikke bare å kartlegge hvilke risikoer som kan true oppfyllelsen av målsettingene for EØS-midlene, men vel så mye om å sette inn tiltak for å redusere dem. Et særlig ansvar hviler på de nasjonale kontaktpunktene, både på å vurdere, iverksette tiltak og rapportere tilbake til giverne om risikoutfordringer.

Rapport om misligheter
Gjennomføringen av EØS-midlene har så langt avdekket få korrupsjonssaker. En oversikt  oppdaters hvert kvartal på hjemmesidene til EØS-midlenes sekretariat i Brussel.

Til toppen