Slik er støtten til rom innrettet

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene er det satt av opp mot 300 millioner kroner til prosjekter som skal komme romfolk til gode fram til 2016. Føringene for hvordan støtten innrettes er nå samlet i et eget dokument.

Last ned dokumentet


Full oversikt over innsatsen for rom per mottakerland


Rom er den største og kanskje mest utsatte minoriteten i Europa i dag. Dette er en mangfoldig gruppe. Likevel er det noen fellestrekk i utfordringene de står overfor: Mange lever under svært vanskelige økonomiske og sosiale kår, og som gruppe er de utsatt for intoleranse, diskriminering og utestengelse fra storsamfunnet. Manglende sosial integrering skyldes ulike årsaker.

Deres situasjon representerer både en felles europeisk utfordring og ikke minst et stort ansvar for de enkelte land hvor rom utgjør en stor minoritet.

Gjennom EØS-midlene er det satt av opp mot 300 millioner kroner til tiltak for romfolk i ti av mottakerlandene. Mesteparten av denne støtten er konsentrert til Romania og Bulgaria. Støtten går blant annet til frivillige organisasjoner, anti-diskrimineringstiltak, utdanning, jobbtrening og helsetilbud.

Policydokumentet
Føringene for hvordan støtten innrettes er nå samlet i et eget dokument.

Vi har en bred tilnærming. Støtten til rom dekker både rettigheter og sosial og økonomisk inkludering. Vi legger også stor vekt på samarbeid med sivilt samfunn og styrker innsatsen på områder slik som kultur og identitet.

I motsetning til andre givere har vi valgt å tallfeste målsettingen for støtten til rom i Romania og Bulgaria.

For å bidra til en positiv utvikling er samarbeid med europeiske aktører og myndigheter sentralt. Fra norsk side deltar vi derfor i en rekke fora for å samordne vår støtte.

Dette samarbeidet inkluderer EU, Europarådet, Open Society Foundations (OSF), EUs kontor for fundamental rettigheter (FRA), OSSE/ODIHR og Decade of Roma Inclusion.

Til toppen