EØS/EFTA-kommentarer til håndhevingsdirektivet om utsendte arbeidere

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

EØS/EFTA-landene foreslår blant annet å ta inn sterkere nasjonale kontrollmekanismer i Europakommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke utsendte arbeidstakeres rettigheter.

EØS/EFTA-landene har kommet med kommentarer til EUs håndhevingsdirektiv for direktivet om utsending av arbeidstakere over landegrenser. (Illustrasjonsfoto: Lightfoot / Morguefile)

EØS/EFTA-landene foreslår blant annet å ta inn sterkere nasjonale kontrollmekanismer i Europakommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke utsendte arbeidstakeres rettigheter.

Med jevne mellomrom overleverer EØS/EFTA-landene sine synspunkter på nye lovforslag og politikkinitiativ fra Europakommisjonen til Kommisjonen og Europaparlamentet. Dette skjer i form av såkalte EØS/EFTA-kommentarer. Dette er en av måtene Norge, Island og Liechtenstein er med på å påvirke utarbeidelsen av lovforslag i EU. I 2012 utarbeidet EØS/EFTA-landene 14 slike kommentarer.

Kommentarene utarbeides av EFTAs arbeidsgrupper, og godkjennes av arbeidsgruppens overordnete underkomité som består av  representanter fra forvaltningene i EØS/EFTA-landene. Deretter overleveres kommentarene til Europakommisjonen og Europaparlamentet. Alle kommentarene offentliggjøres på EFTAs nettsider, og de blir formelt registrert under møtene i EØS-komiteen.

Under møtet i EØS-komiteen 15. mars skal EØS/EFTA-kommentaren om håndhevingsdirektivet registreres.

Skal styrke utsendte arbeidstakeres rettigheter
Håndhevingsdirektivet er et forslag fra Europakommisjonen for å styrke gjennomføringen av direktiv 96/71/EC, som omhandler utsending av arbeidstakere i forbindelse med tilbud av tjenester over landegrenser. Direktivets formål er å sikre arbeidstakere som er utsendt over landegrenser de arbeidsvilkårene de har krav på. Europakommisjonens forslag pålegger vertslandet å sikre at utsendte arbeidstakere omfattes av en kjerne av lovfestede arbeidsvilkår som gjelder arbeidsmiljø, arbeids- og hviletid og betalt ferie.

I sin kommentar til direktivforslaget støtter EØS/EFTA -statene EUs arbeid med å styrke håndhevingen av direktiv 96/71/EC, og mener at det finnes et klart behov for å sikre at utsendte arbeidere får lønn og arbeidsforhold som følger nasjonale lover i landene de er ansatt. Artikkel syv, som omhandler styrking av det administrative samarbeidet med landet arbeideren er utsendt til, trekkes fram i kommentaren som særlig positivt.

Ønsker flere kontrollmekanismer
EØS/EFTA-statene uttrykker også bekymring for artikkel ni i direktivforslaget, som omhandler nasjonale kontrollmekanismer. EØS/EFTA-landene mener listen over tillatte kontrollmekanismer er for restriktiv, og at dette er til hinder for direktivets formål. Tiltak som er i bruk i noen av EØS/EFTA-statene, blant annet for å hindre sosial dumping, er ikke tatt med på listen over tillatte nasjonale kontrollmekanismer. Dette fører til at statene som i dag benytter disse kontrollmekanismene må slutte å benytte seg av dem. EØS/EFTA-statene mener dette er problematisk, ettersom tiltakene har vist seg å være effektive.

Europakommisjonen fremmet forslaget om håndhevingsdirektivet i mars 2012, og det irske formannskapet har prioritert å oppnå enighet om direktivet i løpet av første halvår 2013. Offisiell dato for sluttbehandling i Europaparlamentet er satt til juni 2013.

Mer informasjon:
Les hele EØS/EFTA-kommentaren her.
Les mer om EØS-organene.
Les mer om EFTAs arbeidsgrupper og underkomiteer på EFTAs nettsider.

Til toppen