EØS/EFTA-landene kommenterer direktiv om musikklisensiering

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

EØS/EFTA-landene har gitt sine kommentarer til EUs direktivforslag om kollektiv behandling av rettigheter for musikk på nettet.

EØS/EFTA-landene støtter Kommisjonens arbeid for multiterriotoriell lisensiering av musikk til bruk på nettet, som ved strømmning av musikk på smarttelefoner. Illustrasjonsfoto: Stian Mathisen

EØS/EFTA-landene har gitt sine kommentarer til EUs direktivforslag om kollektiv behandling av rettigheter for musikk på nettet.

I alle tilfeller hvor tjenestetilbydere benytter et verk som er beskyttet av opphavsrett kreves det en lisens fra rettighetshaveren. Når man for eksempel viser en film på kino eller framfører et musikkstykke i en konserthall kreves lisens, men også ved å tilby verk på nettet, for eksempel ved å tilby strømmetjenester for musikk, må tjenestetilbyderen ha skaffet lisens for bruken av verket.

En lisens kan gis direkte fra den individuelle rettighetshaveren, for eksempel en filmprodusent, men den kan også forvaltes kollektivt, noe som er vanlig i musikkbransjen.

Det er slik kollektiv forvaltning av rettigheter Europakommisjonens direktivforslag for kollektiv forvaltning av rettigheter og lisensiering av musikk til bruk på nettet i EUs indre marked omhandler.

Forslaget ble fremmet av Kommisjonen i juni 2012. Eksperter fra EØS/EFTA-landene har utarbeidet kommentarer til direktivforslaget, som er formidlet til lovgiverne i EU. Kommentaren ble registrert i EØS-komiteens møte 14. mars.

Støtter Kommisjonens mål
I kommentaren bekrefter EØS/EFTA-landene at de støtter Europakommisjonens mål med direktivforslaget. Målene er å sikre åpenhet, ansvarlighet og godt styresett for organisasjoner som forvalter rettigheter, samt å tilrettelegge for multiterriotoriell lisensiering av musikk til bruk på nettet. EØS/EFTA-landene legger vekt på viktigheten av å sikre rettighetshavernes innflytelse på organisasjonene som behandler deres rettigheter.

Disse organisasjonene betegnes i direktivforslaget som «collective societies». EØS/EFTA-landene mener dette begrepet bør erstattes med «Collective Management Organisations», for å gjenspeile at fokuset for direktivforslaget er forvaltning av rettigheter, og ikke bare innsamling av godtgjørelser for rettighetshaverne.

Vil utvide direktivets virkeområde
EØS/EFTA-landene mener direktivet bør utvides til også å gjelde organisasjoner som ikke er etablert av europeiske rettighetshavere, men som opererer i Europa, ettersom dette vil sikre like konkurransevilkår for alle organisasjoner på markedet.

EØS/EFTA-landene er enige med Kommisjonen i at det bør bli enklere å klarere europeiske rettigheter til musikk for bruk på nettet i hele eller deler av EUs indre marked. Samtidig understrekes det at organisasjoner som tilbyr europeiske lisenser bør følges opp nøye for å sikre at man følger de avtalte spilleregler.

Ifølge direktivforslaget skal organisasjonene som behandler rettigheter etterkomme tjenestedirektivet, som omhandler tjenester innenfor det indre markedet. EØS/EFTA-landene mener dette er feil, ettersom opphavsrett ikke er del av tjenestedirektivet.

Foreslår unntak for eksisterende regelverk
EØS/EFTA-landene mener det bør innlemmes en bestemmelse i direktivet som gjør det klart at selv om hovedregelen er enkeltmandater og individuell fordeling av vederlag, kan eksisterende avtalesystemer som ikke krever slik godkjenning videreføres. Det vises til direktivet som omhandler hitteverk, hvor det presiseres at direktivet ikke berører allerede eksisterende nasjonale avtalesystemer for forvaltning av rettigheter. EØS/EFTA-landene foreslår at en lignende formulering også innlemmes i direktivet om kollektiv behandling av rettigheter for musikk på nettet.

Bakgrunnen for dette er at Europakommisjonen foreslår at alle rettighetsinnehavere må bekrefte at organisasjonene som behandler deres rettigheter har et mandat til å representere dem. Dette mener EØS/EFTA-landene er problematisk, ettersom det gjør det vanskelig å opprettholde allerede eksisterende velfungerende avtalesystemer for kollektiv behandling av rettigheter, som nordisk avtalelisens. Særlig gjelder dette klarering av rettigheter for bruk av tekst og bilder.

Overleverer kommentarer jevnlig
Med jevne mellomrom overleverer EØS/EFTA-landene sine synspunkter på nye lovforslag og politikkinitiativ fra Europakommisjonen til Kommisjonen og Europaparlamentet. Dette skjer i form av såkalte EØS/EFTA-kommentarer. Dette er en av måtene Norge, Island og Liechtenstein er med på å påvirke utarbeidelsen av lovforslag i EU. I 2012 utarbeidet EØS/EFTA-landene 14 slike kommentarer.

Alle kommentarene offentliggjøres på EFTAs nettsider.

Les hele EØS/EFTA-kommentaren til EUs direktivforslag om kollektiv behandling av rettigheter for musikk på nettet her.

Til toppen