EØS/EFTA-landene kommenterer handlingsplanene for det indre marked

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

EØS/EFTA-landene har gitt sine kommentarer og anbefalinger til Europakommisjonens oppfølging av handlingsplanene for det indre marked.

De to handlingsplanene for det indre marked er begge del av vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020. Illustrasjonsfoto: European Union 2013

EØS/EFTA-landene har gitt sine kommentarer og anbefalinger til Europakommisjonens oppfølging av handlingsplanene for det indre marked.

De to handlingsplanene for det indre marked (Single Market Act I og II) er begge del av EUs vekst- og sysselsettingsstrategi Europa 2020. Den første handlingsplanen ble lansert i april 2011, mens den andre fulgte i oktober 2012. Formålet med handlingsplanene er å bygge en sterk og konkurransedyktig sosial markedsøkonomi i Europa.

I februar 2011 offentliggjorde EØS/EFTA-landene sine kommentarer til Handlingsplan for det indre marked I. Siden den gang har EØS/EFTA-landene evaluert og analysert flere forslag fra Europakommisjonen, og publisert kommentarer til forslagene på EFTAs nettsider. EØS/EFTA-landene har nå oppsummert flere av sine kommentarer til Handlingsplan for det indre marked I og II.

– Revitaliserer det indre marked
EUs indre marked ble opprettet i 1993, og Norge sluttet seg til i 1994. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen beskriver Handlingsplan for det indre marked I og II som verktøy for å revitalisere det indre marked.

– Handlingsplanene tar sikte på å styrke og videreutvikle det indre marked, blant annet på områder hvor ny teknologi har skapt nye utfordringer som ikke eksisterte da det indre marked ble opprettet, sier han.

Den første handlingsplanen for det indre marked legger særlig lagt vekt på å bygge ned barrierer og hindringer for tjenesteytelser, personers/yrkesutøveres frie bevegelse, markedstilgang for små og mellomstore bedrifter, innovasjon og kreativitet.

I den andre handlingsplanen fremmes utbygging av infrastruktur for transport og energi som ryggraden i et velfungerende indre marked. Europakommisjonen foreslår konkrete forslag for å bedre infrastrukturen og for økt konkurranse.

Styring av det indre marked
EØS/EFTA-landene har nå publisert anbefalinger på fem områder som omfattes av de to handlingsplanene for det indre marked. Temaene landene kommenterer er bedre styring av det indre marked, det digitale indre marked, fullt integrerte nettverk i det indre marked, privatpersoner og bedrifters mobilitet i det indre marked og forbrukersikkerhet.

EØS/EFTA-landene mener bedre styring av det indre marked krever en fordeling av ansvar og et tett administrativt samarbeid. Utviklingen av Informasjonssystemet for det indre marked (IMI) ses som et skritt i denne retningen.

EØS/EFTA-landene presiserer også viktigheten av å definere hvilket mandat Solvit skal ha. Solvit er en instans grunnlagt av Europakommisjonen som hjelper bedrifter og privatpersoner å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender regelverket riktig.

Et digitalt indre marked
EØS/EFTA-landene vektlegger at ny teknologi har åpnet mulighetene for tilgang til kulturelt innhold på internett. Europakommisjonen har presentert et direktivforslag om kollektiv behandling av rettigheter for musikk på internett, og EØS/EFTA-landene støtter direktivets mål om åpenhet, ansvarlighet og et godt styresett for organisasjoner som forvalter rettigheter, samt å tilrettelegge for multiteritoriell lisensiering av musikk på nettet.

Les mer om EØS/EFTA-landenes innspill til direktivet om musikklisensiering her.

Fullt integrerte nettverk i det indre marked
EØS/EFTA-landene er enige med Europakommisjonen om at det er behov for å fullføre energi- og transportnettverkene i det indre marked. Landene er enige med Europakommisjonen i at forbrukere må informeres om hvilke fordeler det indre energimarkedet fører med seg, særlig hva angår pris. EØS/EFTA-landene mener mangelen på konkurranse og behovet for investeringer for å modernisere systemet er særlig viktig for å fullføre det indre energimarkedet.

Landene presiserer også at de ser fram til kommende vedtak innen den maritime sektoren og innen luftfartstransport.

Privatpersoner og bedrifters mobilitet
EØS/EFTA-landene er positive til EUs initiativ til å styrke håndhevingsdirektivet om utsendte arbeidere. Det fremheves at det er et sterkt behov for å sørge for at direktivet følges, særlig for å sikre at utsendte arbeideres lønninger og arbeidsforhold følger vertslandets lovgivning.

Les mer om EØS/EFTA-landenes kommentar til håndhevingsdirektivet om utsendte arbeidere her.

Vil styrke markedsovervåking
Produktsikkerhet og markedsovervåking nevnes som svært viktige områder, og EØS/EFTA-landene ønsker Europakommisjonens forslag om en ny produktsikkerhets- og markedsovervåkingspakke velkommen. Denne lovendringspakken har som mål å styrke markedsovervåking, å beskytte forbrukere og å unngå urettferdige handelspraksiser.

Kommende EU-lovgivning, som etablerer utenomrettslige instanser for behandling av kontraktsmessige uoverensstemmelser mellom forbrukere og bedrifter, samt en lovgivning som oppretter en europeisk elektronisk plattform for å løse uoverensstemmelser etter elektronisk handel på tvers av landegrenser, ønskes begge velkommen av EØS/EFTA-landene. Direktivet krever at saker må løses på 90 dager, noe landene mener er for kort tid, i tillegg til at de mener regelverket for behandling av uoverensstemmelser er for omfattende.

Overleverer kommentarer jevnlig
Med jevne mellomrom oversender EØS/EFTA-landene felles synspunkter på nye lovforslag og politikkinitiativ fra Europakommisjonen til Kommisjonen og Europaparlamentet. Dette skjer i form av såkalte EØS/EFTA-kommentarer, som er en av måtene Norge, Island og Liechtenstein kan påvirke utarbeidelsen av nye lovforslag i EU. I 2012 oversendte EØS/EFTA-landene 14 slike kommentarer.

Alle kommentarene offentliggjøres på EFTAs nettsider.

Les hele EØS/EFTA-kommentaren til oppfølgingen av handlingsplanen for det indre marked her.

Til toppen